Yazdır
KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Lexmark toner satın alınacaktır

KOÇ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01117809
Şehir : İstanbul / Sarıyer
Yayınlandığı Gazeteler

SON SAAT 18.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
İhale Kayıt No
:
 202001-BT00267
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Koç Üniversitesi Lexmark Toner Alımı 319 Adet
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
29.01.2020 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
İhale Usulü
:
Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği
İhale Türü
:
Mal Alımı

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmelik; vakıf yükseköğretim kurumlarının mal ve hizmet alım-satımları ile yapım, taşınmaz alım-satım, kiralama, kiraya verme, trampa, sınırlı ayni hak tesisi gibi işlemlerin ihalelerinde uygulanacak usul ve esasları belirtmek amacıyla hazırlanmıştır.

İlan:
Madde 10 - (1) Vakıf yükseköğretim kurumları, ihaleye çıkmadan önce ilan yapmak zorundadırlar. İlan ile ihale tarihi arasında, ihale usulüne ve işin niteliğine göre bütün isteklilerin tekliflerini hazırlayabilmelerine imkân sağlayacak makul bir süre ihale yetkilisi tarafından belirlenir. Bu süre 7 günden az olamaz.

(2) İhaleler, aleniyeti sağlayacak şekilde, ihalenin yapıldığı yerde yayınlanan yerel gazetelerde ve vakıf yükseköğretim kurumunun resmi internet sitesinde, ihale ilanları için belirlenen ayrı bir bölümde ilan edilir. İnternet sitesinde yayınlanan ilanlar, ihale saatine kadar siteden kaldırılmaz. Doğrudan temin ve pazarlık usulünün uygulandığı alımlarda ilan yapılması zorunlu değildir.

(3) İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur:

a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,

b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,

c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,

ç) Geçici teminat miktarı,

d) İsteklilerden istenilen belgelerin neler olduğu,

e) Tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.

(4) Bu madde hükümlerine uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz. İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir.

(5) İhale/ön yeterlik dokümanı hazırlanmadan ilân yapılamaz.

(6) İlan yapıldıktan sonra ihale/ön yeterlik dokümanında değişiklik yapılamaz.

(7) İhale/ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanda yer verilemez.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

KOÇ ÜNİVERSİTESİ AÇIK İHALE USULÜYLE LEXMARK TONER ALIMI İLANI

Aşağıda belirtilen iş Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği'nin 16. maddesine göre açık ihale usulüyle ihale edilecektir.

1. Üniversitenin;
1.1. İhaleye çıkan birimi : Koç Üniversitesi Satınalma Direktörlüğü
1.2. Telefon ve faks numarası : 02123381037 - 02123381865
1.3. Adresi : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
1.4. İlgili personelinin adı ve elektronik posta adresi : Erhan Gündoğdu erhangundogdu@ku.edu.tr

2. İhale konusu malın;
2.1. Adı : Koç Üniversitesi Lexmark Toner Alımı
2.2. Varsa kodu, niteliği, miktarı ve türü : 319Adet
2.3. Teslim edileceği yer : Koç Üniversitesi Rumelifeneri Kampüsü 34450 Sarıyer İstanbul
2.4. Teslim süresi / tarihi : Teknik Şartnamede Belirtilmiştir

3. İhalenin;
3.1. Numarası : 202001-BT00267
3.2. Usulü : Açık ihale
3.3. Yapılacağı yer : Satınalma ve İşletme Direktörlüğü Toplantı Odası
3.4. Tarih ve saati (son teklif verme tarih ve saati) : 29 Ocak 2020, 11:00
3.5. İhale dokümanının görülebileceği adres ve internet adresi : Üniversitenin 1. maddede belirtilen adresi www.ku.edu.tr Ana Sayfasında “İhaleler” sekmesinden ulaşılabilir

4. İstenilen belgeler:
4.1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza sirküleri, imza beyannamesi veya vekaletname.
4.2. Mevzuatı uyarınca kayıtlı olması gereken kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşuna kayıt belgesi
4.3. Vergi mükellefi olduğuna dair belge. (Ortak girişimlerde tüm ortaklar için verilmesi gerekir.)
4.4. İdari Şartnamenin ekinde yer verilmiş forma uygun teklif mektubu.
4.5. Kesinleşmiş sosyal güvenlik prim ve/veya vergi borcu olmadığına dair belgeler. (Gerekli açıklama İdari Şartnamededir.)
4.6. Vakıf Yükseköğretim Kurumları İhale Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak durumda olunmadığına dair belgeler.
4.7. Bu ilandan geriye doğru son beş yıl içinde veya ihale tarihine kadar geçici veya kesin kabulü tamamlanan mal tedarikleriyle ilgili iş deneyim belgeleri.
4.8. İş hacmine ilişkin belgeler: İsteklinin; (a) Bilançosu, bilanço yayınlama zorunluluğu olan istekliler için yayınlanması zorunlu bilanço, bilanço yoksa eşdeğer belgeler [*]; (b) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu [*]; (c) Taahhüdü altında devam eden mal tedariklerinin gerçekleştirilen kısmının veya tamamlanan mal tedariklerinin parasal tutarını gösteren faturaları [**]; (ç) Mal tedarikleriyle ilgili taahhüdü altındaki ve bitirdiği iş miktarını gösteren belgeler.
[*] İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait olmalıdır.
[**] İhalenin yapıldığı yıla ve bundan bir önceki yıla ait olmalıdır.
4.9. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin olarak İdari Şartnamede belirtilen belgeler ile kalite belgeleri.
4.10. İdari Şartnamede belirtilen diğer belgeler.
4.11. İş ortaklığı olarak teklif verecekler için: (a) Her bir ortak için, yukarıda ve İdari Şartnamede belirtilen belgeler; (b) İdari Şartnamenin ekinde yer verilen yer verilmiş forma uygun iş ortaklığı beyannamesi.
5. İhale dokümanı, md. 3.5’te belirtilen adreste ve internet adresinde görülebilir. Teklif verilebilmesi için dokümanın satın alınması zorunludur. Doküman posta yoluyla veya internet üzerinden satılmaz, bedeli ihale numarası belirtilerek aşağıda gösterilen banka hesabına yatırılıp dekontu Satınalma Direktörlüğüne ibraz edilerek satın alınabilir. Doküman bedeli 40 TRY’dir.
6. Teklifler ihale tarih ve saatine kadar bu ilanın 1. maddesinde belirtilen adrese veya ihale tarih ve saatinde ihale komisyonuna verilmelidir.
7. Teklif için istenen geçici teminat teklif edilen bedelin en az %3’üdür, İdari Şartnamede belirtilen şekilde teminat mektubu olarak verilebilir veya aşağıda gösterilen banka hesabına ihale numarası belirtilerek yatırılabilir, diğer hususlar İdari Şartnamede düzenlenmiştir.
8. İlgili banka hesabı: Yapı Kredi Bankası Koç Üniversitesi Şubesi IBAN: TR580006701000000057498132