Yazdır

EREĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

Temizlik İşleri Müdürlüğü Hizmetlerinde Kullanılmak üzere Mevsimlik Çiçek, Bitki ve Gübre Alımı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/100331

1-İdarenin
a) Adresi : Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 67300 EREĞLİ/ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası : 3723331333 - 3723164199
c) Elektronik Posta Adresi : kdzeregli@kdzeregli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 1. Kısım Yazlık Ve Kışlık (Mevsimlik) Çiçek Alımı 215.000 Adet, 2. Kısım Bitki Alımı 20.000 Adet , 3. Kısım Hayvan Gübresi 400 m3 , 4.Kısım Kompeze Gübre 30 Adet
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : KDZ. EREĞLİ BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ PARK VE BAHÇELER ŞANTİYESİ
c) Teslim tarihi : 1. Kısım Yazlık ve Kışlık (Mevsimlik) Çiçeklerin teslimi yazlık çiçekler için 15 Nisan-1 Mayıs 2020, kışlık çiçekler için 15 Ekim-1 Kasım 2020 tarihleri arasında idarenin sipariş yazısından itibaren 10(on) takvim günüdür. 2. Kısım Bitkileri idarenin sipariş yazısından itibaren 10 gün içerisinde teslim edilecektir 3. Kısım Küçükbaş Hayvan Gübresi Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir. 4. Kısım Kompeze Gübre Sözleşmenin imzalanmasına müteakip 30 takvim günü içerisinde teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No: 39 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati : 18.03.2020 - 09:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin 3. KISIM KÜÇÜKBAŞ HAYVAN GÜBRESİ ALIMI, 4. KISIM KOMPEZE GÜBRE ALIMI kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karadeniz Ereğli Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü Murtaza Mahallesi Hasan Aslan Sokak No:39 Kdz. Ereğli / ZONGULDAK adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.