Yazdır

SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MICIR ALIMI
SARUHANLI BELEDİYESİ FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


SARUHANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI 2019 YILI MICIR ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/395006
1-İdarenin
a) Adresi : SARUHAN MAHALLESİ EŞREF OZAN SOKAK 1 45800 SARUHANLI/MANİSA
b) Telefon ve faks numarası : 2363573470 - 2363573474
c) Elektronik Posta Adresi : info@saruhanli.bel.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 5 KALEM ÇEŞİTLİ EBATLARDA TEKLİF CETVELİNDE YER ALAN MICIR ,FİLLER ,BAYPASS VE TEMEL ALT MALZEMESİ
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : YÜKLENİCİNİN TAŞ OCAĞINDAN BELEDİYEMİZ ARAÇLARI İLE TESLİM ALINACAKTIR.
c) Teslim tarihi : Teslimatlar sözleşme süresi olan 114 gün içinde idarenin ihtiyacına göre peyderpey yapılacaktır. Yüklenici teslimatı ,idarenin bildirimini takip eden günün mesai bitimine kadar yapmak zorundadır. İş her halukarda 31.12.2019 tarihine kadar tamamlanacaktır.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : SARUHAN MAH. EŞREF OZAN SOK. NO:1 SARUHANLI BELEDİYESİ (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) SARUHANLI/MANİSA
b) Tarihi ve saati : 29.08.2019 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
Yüklenici mıcırı nereden temin edeceğini taş ocağı işletme ruhsatı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatı asılları ile belgeleyecektir. Yükleniciye ait işletme ruhsatlı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatlı taş ocağı yok ise işletme ruhsatı olan başka bir firma ile yapılmış sözleşme kabul edilecektir. Maden arama ruhsatı taş ocağı işletme ruhsatı olarak kabul edilmeyecektir. Yukarıda yazılı belgelerin aslı veya noter onaylı sureti veya ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR idarece onaylı suretini teklif zarfı içinde sunacaklardır.
-İstekli yetkili satıcı ise yetkili satıcı belgesinin ekinde imalatçıya ait taş ocağı işletme ruhsatı ve Gayri sıhhi Müessese ruhsatının noter onaylı sureti veya ASLI GÖRÜLMÜŞTÜR idarece onaylı fotokopisini sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi
b)Aday veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu
c)Aday veya İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday ve istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik Belgesi
ç)İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından İstekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin yerli malı belgesi
d)İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar SARUHAN MAH. EŞREF OZAN SOK. NO:1 SARUHANLI BELEDİYESİ (DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ) SARUHANLI/MANİSA adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 140 (yüz kırk) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.