Yazdır

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 9 KALEM KİT (KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMA VERİLMESİ ) VE SARF MALZEME ALIMI

ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ

MİKROBİYOLOJİ LABORATUVARI İÇİN 9 KALEM KİT (KİT KARŞILIĞI CİHAZ KULLANIMA VERİLMESİ ) VE SARF MALZEME ALIMI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2020/31935
1-İdarenin
a) Adresi : GAZIANTEP ÜNIVERSITESI ÜNIVERSITE BULVARI 27310 HASTANE 4.BLOK ÖZEL KLİNİK ZEMİN KAT 27310 ŞEHİTKAMİL/GAZİANTEP
b) Telefon ve faks numarası : 3423609517 - 3423601180
c) Elektronik Posta Adresi : bashekimlik@gantep.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 9 KALEM KİT VE SARF MALZEME ALIMI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE AMBARI
c) Teslim tarihi : Sözleşme tarihi itibari ile işe başlanacaktır. Ancak kit karşılığı kullanıma verilecek cihazların kurulumu,Merkez Laboratuvarı, Mikrobiyoloji biriminin sözleşme tarihi itibari ile yükleniciye yer tahsisinden sonra yapılacaktır. Yüklenici ilgili kit'i yapılacak test sayısı ve kutu miktarına göre ayarlayarak gerekli miktarlarda depolarında tutacak ve kuruma haftalık yeterli miktarda getirecek , kurumda yığınak yapmayacaktır. Sarf malzemelerin teslimatı;sözleşme tarihi itibari ile sözleşme süresince(18 ay) peyderpey olmak üzere , idarenin EKAP üzerinden tebliğ edeceği siparişine müteakip 30 gün içerisinde istenen cins ve miktarlarda yapılacaktır. kit karşılığı kullanıma verilecek cihazlar; kurulumları gerçekleştirildikten sonra sözleşme süresi sonuna kadar idarede kurulu halde bulundurulacaktır.Ancak sözleşme konusu kitlerin bitmesi ve herhangi bir iş artışı söz konusu olmaması hallerinde yüklenici cihazlarını alabilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA UYGULAMA HASTANESİ 2. KAT 2 KAPILI SEMİNER SALONU
b) Tarihi ve saati : 20.02.2020 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
Teklif edilecek kit ve kitlerin kullanılacağı cihazların ihale tarih ve saatine kadar Merkez Laboratuarına ürünlere ait katalog ,broşür v.b. üzerinden tanıtımı yapılarak tanıtım yapıldığına dair tutanak ihale dosyasında veya ihale esnasında ihale komisyonuna sunulacaktır.Değerlendirme aşamasında ihtiyaç duyulduğu taktirde teklif edilen kitler ve kitler için kullanıma verilecek cihazların demo çalışması istenebilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ŞAHİNBEY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ SATIN ALMA BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
14.Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.