Yazdır

KİT KİMYASAL LABOR. MALZ., MUHT. TIBBİ SARF MALZ. SATIN ALINACAKTIR

UYGULAMA VE ARAŞTIRMA HASTANESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI EGE ÜNİVERSİTESİ

25 KALEM MUHTELİF KİT KİMYASAL LABORATUVAR MALZEMESİ, MUHTELİF TIBBİ SARF MALZEME alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/160954
1-İdarenin
a) Adresi : ANKARA CAD. 35100 BORNOVA/İZMİR
b) Telefon ve faks numarası : 02323435274 - 02323730083
c) Elektronik Posta Adresi : donersermaye@mail.ege.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : 25 KALEM MUHTELİF KİT KİMYASAL LABORATUVAR MALZEMESİ, MUHTELİF TIBBİ SARF MALZEME
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Taşınır Kayıt Kontrol Birimi Bornova-İZMİR
c) Teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasına müteakip verilecek işe başlama talimatının tebliğinden itibaren işe başlanacak ve 15 gün içinde sipariş miktarı teslim edilmek kaydıyla malzemenin tamamı 28.05.2020 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. Yüklenicinin yükümlülüğü sözleşme süresine bağlı olmaksızın sözleşme konusu edimler yerine getirinceye kadar devam edecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü (İhale Salonu) Bornova-İZMİR
b) Tarihi ve saati : 14.05.2019 - 11:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:
2.Grup için ürün güvenlik formu sunulacaktır. - 12.Grup için Biyosidal ürün ruhsatı ve Ürün Güvenlik Veri Formu sunulacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2.
4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluşlara kayıtla ilgili belgeler:
Teklif edilen ürün, Ürün Takip Sistemi ( ÜTS ) ‘ ne kayıtlı olmalıdır, kayıtlı olmadığı takdirde ürünün kapsam dışı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir,
. Malzemeyi teklif eden firma; üretici, ithalatçı veya bayi olarak Ürün Takip Sistemine ( ÜTS ) kayıtlı olmalı ve kayıtlı olduğuna dair belgeyi ibraz etmelidir ,kayıtlı olmadığı takdirde firmanın kayıt yaptırma zorunluluğu olmadığına dair belgeyi ibraz etmelidir.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini ve/veya orijinal ürün katalog veya broşürlerini, ihale saatine kadar,
2 Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini, ihale saatine kadar,
3. Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini orijinal ambalajlarında (en az 100 adet) ve teklif edilen ürüne ait orijinal ürün kataloglarını kaşeli olarak, ihale saatine kadar,
4.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini orijinal ambalajlarında (en az 100 adet) ve teklif edilen ürüne ait orijinal ürün kataloglarını, ihale saatine kadar,
5.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini (orijinal ambalajı içinde ve en az 50 adet ) ihale saatine kadar,
6.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini, ihale saatine kadar,
7. ve 8. Gruplar için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini her biri için en az iki booster, iki adet adaptörü ihale saatine kadar,
9.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, ürün numunelerini, ihale saatine kadar,
10.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, 3 (üç) adet ürün numunesini, ihale saatine kadar,
12.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin, uygunluk değerlendirmesi yapılacağından ürün numunelerini ve “Sağlık Bakanlığı Onaylı Etiket Örneği” ihale saatine kadar,
İhale Komisyonunca incelenmek üzere, komisyon adına teslim alacak olan Malzeme Planlama Birimi’ne (Teklif cetvelinin fiyatsız bir örneği ile birlikte) teslim edeceklerdir. Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, broşür/katalog, vb. teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11.Grup için İstekliler, teklif ettikleri ürünlere ilişkin,
Teklif edilen hazır plak besiyerleri E.Ü. Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı “besiyeri kalite kontrol ve değerlendirme prosedürüne uygun olmalıdır. Teklif edilen hazır besiyerlerin numunelerini ihale saatinden önce Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı’nın belirleyeceği koşullar çerçevesinde denenmesi için laboratuvara teslim edilmelidir. Besiyerleri Bakteriyoloji laboratuvar sorumluları gözetiminde “besiyeri kalite kontrol ve değerlendirme prosedürü”ne uygun olarak kalite kontrolünden geçirilecektir. Deneme yapılmayan besiyerleri ile ilgili teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Katılımcı firmalar için teslim etmeleri gereken numune sayısı aşağıdaki gibidir.
BESIYERI, PLAK, VRE TARAMA AGAR 20 ADET Numuneler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek olup, numunelerini, teslim etmeyen istekliler ihale komisyonunca değerlendirme dışı bırakılacaktır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu veya Özel sağlık Sektörlerine muhtelif kit, kimyasal, her türlü laboratuvar malzemesi, Muhtelif tıbbi malzeme, tıbbi sarf malzeme satışı işi benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin 03.GRUP, 04.GRUP, 09.GRUP, 12.GRUP kısımlarında %15(On Beş ) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Bornova-İZMİR adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.