Yazdır

UÇAK BENZİNİ (AVGAS 100LL) HAVACILIK YAKITI ALIMI
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Uçak Benzini (AVGAS 100LL) Havacılık Yakıtı Alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası: 2019/247111
1-İdarenin
a) Adresi: İstiklal Mahallesi Tekel Caddesi No:2 Ballıca Kampüsü 19 MAYIS/SAMSUN
b) Telefon ve faks numarası: 0(362) 312 1919-7623 – 0(362) 511 3686
c) Elektronik Posta Adresi: kadir.cenk@samsun.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı: Uçak Benzini (AVGAS 100LL) Havacılık Yakıtı (Nakliye Dâhil) 15.000 Litre. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Genel Havacılık İşletmesi Ballıca Kampüsü (Adres: İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ondokuzmayıs / SAMSUN) yakıt depolama istasyonuna tek seferde teslim edilecektir.
c) Teslim tarihi: Sözleşmenin imzalanmasına binaen idare tarafından verilecek sipariş yazısına istinaden işe başlanacak olup 15 (Onbeş) iş günü içerisinde dokümanda belirtilen idare adresine tek seferde teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer: Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Odası - İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ondokuzmayıs / SAMSUN
b) Tarihi ve saati: 31.05.2019 - 14:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.
İsteklilerin,
1. Akaryakıt dağıtım firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Dağıtıcı Lisansı belgesinin,
2. Akaryakıt bayii firması olması halinde EPDK´dan aldıkları Bayilik Lisansı belgesinin, aslını veya noter onaylı suretini tekliflerine eklemeleri gerekmektedir.
Ayrıca, isteklinin akaryakıt bayii firması olması halinde bayiliğinin 2019 yılı sonuna kadar devam edeceğine dair akaryakıt dağıtım firmasından aldığı belgeyi de teklifine eklemesi gerekmektedir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Samsun Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma Birimi - İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ondokuzmayıs / SAMSUN adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Odası - İstiklal Mah. Tekel Cad. No:2 Ondokuzmayıs / SAMSUN adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.