Yazdır


TREN SÜRÜCÜLERİ YAZLIK VE KIŞLIK TAKIM ELBİSESİ


METRO İSTANBUL SANAYİ VE TİCARET A.Ş


Tren Sürücüleri Yazlık ve Kışlık Takım Elbisesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2019/555490

1-İdarenin
a) Adresi : YAVUZ SELİM MAH. METRO SK. NO:3 34220 ESENLER/İSTANBUL
b) Telefon ve faks numarası : 2125689970 - 2125688900
c) Elektronik Posta Adresi : info@metro.istanbul
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı : Tren Sürücülerine 633 ad. Tk. Elbise Bay Kışlık, 37 ad. Tk. Elbise Bayan Kışlık, 633 ad. Pant. Bay Kışlık, 37 ad. Pant. Bayan Kışlık, 1260 ad. Pant. Bay Yazlık, 74 ad. Pant. Bayan Yazlık, 1260 ad. Gömlek Bay Yazlık, 74 ad. Gömlek Bayan Yazlık alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri : İstanbul İli sınırları içerisinde idare tarafından belirlenen 6 lokasyona yüklenici tarafından teslim edilecektir.
c) Teslim tarihleri : Kışlık ürünler; Yüklenici tarafından Teknik Şartnamede belirtilen şartlar dahilinde alınan ölçülerin idare tarafından onaylanmasından itibaren imalata başlanacak 30 gün içinde teslim edilecektir. Yazlık ürünler; Yüklenici tarafından Teknik Şartnamede belirtilen şartlar dahilinde alınan ölçülerin idare tarafından onaylanmasından itibaren imalata başlanacak 20 Mart' ta teslim edilecektir.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL
b) Tarihi ve saati : 29.11.2019 - 10:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 10 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
İstekliler ihale saatine kadar teknik şartnameye uygun; Ceket-Yelek-Pantolon için 3 metre, astar için 3 metre ve gömlek için 3 metre kumaşı idareye teslim edecektir. Firmaların vermiş olduğu kumaş numuneleri Teknik Şartnamede belirtilen bütün kriterlere uygunluk (renk, kumaş analizi vb.) açısından idare tarafından belirlenecek kurum, üniversite vb. kuruluşlarca teste gönderilir. Test ücretleri idare tarafından karşılanacak ve test sonucu olumsuz olan firmanın teklifi değerlendirme dışı bırakılacaktır. İhaleyi alan firma sözleşme imzalandıktan sonra 5 iş günü içerisinde teslim edeceği ürünün dikilmiş kullanıma hazır halini İdarenin onayına sunacak ve İdarenin gerekli görmesi halinde verilen numune teste gönderilecektir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Konfeksiyon ürünleri satışı konusunda gerçekleştirilen işler benzer özellikteki işler olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanının görülmesi:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Yavuz Selim Mah. Metro Sk. No:3 34220 Esenler-İSTANBUL adresi İhale ve Sözleşmeler Şefliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

14. Diğer hususlar:
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.