Yazdır
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Öğretim Elemanı alım ilanı

İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK674891
Şehir : İstanbul
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
05.08.2019
Son başvuru Tarihi
:
19.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen fakülte ve bölümüne, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ilgili maddeleri ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.

Fakülte Bölüm Unvan Adet Aranan Şartlar Yabancı Dil Puanı ALES Puanı

İşletme Fakültesi

Havacılık Yönetimi Dr. Öğr. Görevlisi 1 Havacılık alanında doktorasını tamamlamış olmak. 50 70
Havacılık Yönetimi Öğr. Gör. 1 Havacılık alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış ve Havacılık sektöründe en az üç yıl iş deneyimine sahip olmak. 50 70
İşletme Dr. Öğr. Görevlisi 1 Lojistik alanında doktorasını tamamlamış olmak, yeşil ve yalın lojistik konusunda akademik çalışma yapmış olmak. 50 70
İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Öğr. Gör. 1 Grafik Tasarım alanında lisans ve yüksek lisans derecesine ve aynı alanda 10 yıllık tecrübeye sahip olmak, Grafik Tasarım, Web Tasarım, Oyun Tasarımı Masaüstü Yayıncılık, İleri Düzey Web Tasarımı, İmaj Tasarımı ve Görselleştirme alanlarında daha önce bir üniversitede ders vermiş olmak. 50 70

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (%30 İngilizce) Öğr. Gör. 1 Mimarlık lisans mezunu olmak, mimarlık anabilim dalında, yapı fiziği alanında doktora yapmış olmak. 80 70
Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. 1 Lisans ve Yüksek Lisans çalışmalarını Endüstri Ürünleri Tasarımı alanında yapmış, 3 yıllık tecrübeye sahip olmak. 50 70
Dış Ticaret Enstitüsü Arş. Gör. 1 İşletme, İktisat, İktisadi İdari Bilimler, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler veya Ticari Bilimler Fakültelerinin birinden lisans mezunu olmak. Lisans not ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 olup İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde tezli yüksek lisans veya doktora eğitimine devam ediyor olmak. 70 70

Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. 1 Lisans eğitimini “İşletme”, “İşletme Yönetimi” veya “Uluslararası İşletmecilik” alanlarından birinde tamamlamış olmak. Tezli yüksek lisans eğitimine “İnsan Kaynakları Yöneticiliği”, “Yönetişim”, “İşletme Analitiği”, “Uluslararası İşletme” veya “Dijital Ekonomi ve Pazarlama” programlarının birinde devam ediyor veya tamamlamış olmak. 70 70
Sosyal Bilimler Enstitüsü Arş. Gör. 1 Lisans eğitimini “Uluslararası İlişkiler” alanında tamamlamış olmak. Tezli yüksek lisans eğitimine “Uluslararası İlişkiler”, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler” veya “Afrika Çalışmaları ve Uluslararası İlişkiler” programlarının birinde devam ediyor veya tamamlamış olmak. 70 70
Finans Enstitüsü Arş. Gör. 1 İstanbul Ticaret Üniversitesi Finans Enstitüsü lisansüstü programlarında öğrenci olmak veya Bankacılık ve Finans, Finans, Bankacılık, Uluslararası Finans, Sermaye Piyasaları, Ekonomi ve Finans, Uluslararası Bankacılık ve Finans, İşletme, İktisat (Ekonomi), İşletme Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde Tezli Yüksek Lisans Eğitimine devam ediyor olmak. 70 70
Fen Bilimleri Enstitüsü Arş. Gör. 1 Endüstri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Matematik, İstatistik, Mekatronik, Elektrik-Elektronik, Bilgisayar Mühendisliği bölümlerinin birinden Lisans mezunu olup belirtilen alanların birinde, tercihen İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde Tezli Yüksek Lisans Eğitimi yapıyor olmak. 70 70

Başvurular ilgili Fakülte İdari Ofis Müdürlüğüne/İngilizce Hazırlık Okuluna şahsen veya posta (https://www.ticaret.edu.tr/iletisim.aspx) ile yapılmalıdır. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili bölüme ulaşmış olması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Başvuru ve Sınav Takvimi

İlk Başvuru Tarihi : 05.08.2019
Son Başvuru Tarihi : 19.08.2019
Ön Değerlendirme Sonuçlarının İlan Tarihi: 22.08.2019
Giriş Sınav Tarihi : 26.08.2019
Sınav Sonuçlarının Açıklanacağı Tarih : 28.08.2019

İstenen Genel Şartlar:

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”te yer alan genel ve özel koşulları taşıyor olmak.

Başvuruda İstenen Belgeler:

1. Başvuru dilekçesi,
2. Özgeçmiş (YÖK Formatlı),
3. İki adet fotoğraf,
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,
5. Öğrenim Belgeleri (Diplomalar, Lisans ve Lisansüstü Transkript, Lisansüstü Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğini gösteren onaylı belge).
6. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen Merkezi Yabancı Dil Sınavından veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili bir puan aldığını gösterir belge,
7. ALES belgesi (en az 70 puan),
8. Erkek adaylar için askerlik terhis, tehir veya tecil durumunu gösterir belge (Bakaya durumunda olmamak),
9. Varsa bilimsel yayınları gösterir dosya.

Not: Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir. Eksik belge ile ya da süresi içinde müracaat etmeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir.

Ön değerlendirme sonuçları ve kesin sonuçlar Üniversitemizin http://www.ticaret.edu.tr web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.