Yazdır
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK677164
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18
İlgili Yönetmelik
:
Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
09.08.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğünden


1 - Üniversitemiz Akademik Birimlerine, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ile Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma ek koşulları hükümleri uyarınca, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır.
2 - Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 3 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi Personel Dairesi Başkanlığına;
3 - Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için adayların, başvurdukları birimi, anabilim dalını, ilan açıklamalarını belirten başvuru dilekçesine özgeçmişini, 3 fotoğrafını, nüfus cüzdanı fotokopisi, doktora belgesini, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesini, yabancı dil başarı belgesini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, özgeçmiş ve eserlerini içeren elektronik ortamdaki 4 adet CD’yi, Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri ek koşullarına uygunluk beyan formunu da ekleyerek ilgili Fakülte Dekanlıklarına başvuru yapmaları gerekmektedir.
4 - Başvuruda bulunacak adayların ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvurmaları gerekmektedir. Posta ile yapılan başvurular geçerli kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru dilekçelerinde yazışma adresleri ile telefon numaralarının bildirilmesi gerekmektedir. İlan şartlarına uygun olmadığı anlaşılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
5 - Profesör unvanı olanlar, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına, Doçent unvanı olanlar da Dr. Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru yapamazlar.
6 - Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
7 - Başvuru adresi: (Doçent kadroları için)

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı

Esenboğa Merkez Külliyesi C Blok 1. kat Dumlupınar Mah. Çubuk-ANKARA

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/ ALANI UNVANI DERECESİ ADET AÇIKLAMA
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Felsefe Tarihi Doçent 1 1

Ahlak felsefesi tarihi, ahlak ve sanat ilişkisi, konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doçent 1 1

Çanakkale Cephesi ve Cumhuriyet Dönemi Sosyal Yardım konularında çalışmaları olmak.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Medya ve İletişim Radyo, Televizyon ve Sinema Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Radyo, televizyon ve sinema alanında doktora yapmış olmak. Yeni medya ve dijital modernizm üzerine çalışmaları
olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Doçent 1 1

Kur’an Tarihi, Kur’an’da Fıtrat ve Ahlak ilişkisi konularında çalışmalar yapmış
olmak.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Doktorasını Endüstri ve Sistem Mühendisliği’nde yapmış olmak. Paylaşımcı ağlarda sistem optimizasyonu
çalışmaları yapmış olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Ortopedik Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Doçent 1 1

Doçentliğini Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanından almış olmak. Kadın sağlığı ve omurga sağlığı, konularında deneyimi olmak.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Çocuk Gelişimi Doçent 1 1

Doçentliğini Çocuk Gelişimi bilim alanından almış olmak. Anne – çocuk etkileşimi, bilişsel ve dil gelişimi
konularında deneyimi bulunmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat İktisat Politikası Doçent 1 1

Sağlık ekonomisi ve tarım ekonomisi alanında çalışmalar yapmış olmak.

Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset ve Sosyal Bilimler Doktor Öğretim Üyesi 3 1

Modernizm, kültür – sanat politikaları, milli kimlik inşası ve vatandaşlık üzerine çalışmalar yapmış olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Kadın Hastalıkları ve Doğum Doçent 1 1

Vajinoplasti ve jinekolojik onkoloji alanlarında deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1

Hematopatoloji ve endokrin patoloji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Tıbbi Patoloji Doçent 1 1

Moleküler patoloji konusunda deneyimi ve çalışmaları olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1

Gastroenteroloji uzmanı olmak, impedans konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri İç Hastalıkları Doçent 1 1

Nefroloji uzmanı olmak, renal transplantasyon konusunda deneyimi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1

Epilepsi ve EEG-EMG konusunda deneyim sahibi olmak.

Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Nöroloji Doçent 1 1

Multiple Skleroz ve EMG-EEG konusunda deneyim sahibi olmak.

Meslek Yüksekokulu Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Uçak Teknolojisi Programı Doçent 1 1

Doçentliğini Mühendislik bilimleri alanında almış olmak. Talaşlı imalat konusunda çalışmalar yapmış olmak.

Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Üç Boyutlu Modelleme ve Animasyon Doktor Öğretim Üyesi 1 1

Sistem modelleme ve tasarımı alanında, 3 boyutlu tasarım ve çizim alanında, robot teknolojisi alanında, çalışmalar yapmış olmak.