Yazdır
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi 2 Öğretim Görevlisi alıyor

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK798916
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
2
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.05.2020
Başvuru Süresi
:
Duyuru Başlama Tarihi: 20.05.2020
Son başvuru Tarihi
:
08.06.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Ankara Hacıbayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünden:

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemiz birimlerinde açık bulunan aşağıda bölümleri/ programları ile unvan ve koşulları belirtilen kadrolara, 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 31 inci maddesi,15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrası ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

A)BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1.Başvuru formu (http://personel.hacibayram.edu.tr adresindeki Formlar sekmesinde yer alan ilgili form; Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olması gerekmektedir).
2. Kimlik fotokopisi,
3. Özgeçmiş,
4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili belge (terhis, tecil, muafiyet vs.),
5.Lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e- devlet çıktısı),
6.Yüksek lisans diploması (onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı),
7.Doktora öğrenci belgesi (son 1 (bir) ay içerisinde alınmış onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı; İlan şartlarında doktora öğrencisi olmak şartı var ise),
8. Mezuniyet not ortalamasının belirtildiği lisans transkripti (aslı veya onaylı sureti ),
9. ALES belgesi,
10. 2 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
11. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Sadece Rektörlük Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar için. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesine gerek bulunmamaktadır.)
12.Tecrübe durumunu gösterir belge, (Hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşundan onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir),
13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) hizmet takip programından (HİTAP) alınan hizmet belgesi, (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için onaylı hizmet belgesi),
14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (karekodlu e- devlet çıktısı).

B)AÇIKLAMA
1. Atanmaya hak kazanıldığında, adayların diplomaların aslını veya noter onaylı suretini teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca denkliğinin kabul edildiğinin ibraz edilmesi gerekmektedir.

C)MUAFİYET
1.Meslek yüksekokullarının, bu yönetmeliğin 6. Maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

D)BAŞVURUYA İLİŞKİN UYARILAR
1. Adayların 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.
2. Başvurular ilgili birimlerin ilanda belirtilen adreslerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler ve süresi içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli müracaatlar kabul edilmeyecektir.
3.Müracaat edecek adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır.
4. Üzerinde kontrol kodu olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç belgeleri geçersizdir.
5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak olup, bu durumda gerekli hukuki prosedür uygulanacaktır.
6.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun 100’lük sisteme göre puanı gerekmektedir. Mezuniyeti notu 4’lük ve 5’lik not sistemine göre olanların 100’lük not sistemine eşdeğerliği hesaplanırken “Yükseköğretim Kurulu Not Dönüşüm Tablosu” kullanılacaktır.
7.Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları Üniversitemizin http://personel.hacibayram.edu.tr sayfasında yayımlanacaktır. İlgili web sayfalarından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
8.Atanmaya hak kazanan adayın görev aylığı derece ve kademesine göre derece değişikliği yapma yetkisi kurumumuza aittir.
9.Üniversitemiz, gerekli gördüğü takdirde ilan ve sınav takviminin her aşamasında değişiklik yapabilir.

SINAV TAKVİMİ

Duyuru Başlama Tarihi : 20.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 08.06.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 11.06.2020
Sınav Giriş Tarihi : 16.06.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 19.06.2020
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi http://personel.hacibayram.edu.tr

S.N. BİRİM BÖLÜM/ PROGRAM UNVAN DERECE ADET BAŞVURU YERİ ALES Y. DİL AÇIKLAMA
2020/1 Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi ve Gençlik Hizmetleri/ Çocuk Gelişimi Öğretim Görevlisi (Ders Verecek) 4 1 Şehitlik Mah.
Kemal Bıyıkoğlu Cad.
No:22
Polatlı/Ankara Tel: 0 (312)
484 10 61
70
(Sözel)
Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi alanlarında lisans mezunu olmak. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Belgelendirmek kaydıyla 10 yıl çocuk ve ruh sağlığı kliniğinde çalışmış olmak.
2020/2 Rektörlük Merkez Öğretim Görevlisi (Uygulamalı Birimler) 1 1 Yücetepe Mahallesi 85.Cadde No:8 06570
Çankaya/ Ankara Tel: 0 (312)
231 73 60
70
(Sözel)
50 Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde görevlendirilmek üzere;Üniversitelerin Eğitim Fakültelerinden mezun olmak. Eğitim bilimleri alanında tezli yüksek lisans yapmış ve bu alanda doktora yapıyor olmak. En az 1 yılı Yüksek Öğretim
Kurumlarında olmak üzere kamuda en az 10 yıl çalışmış olmak.