Yazdır
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Ardahan Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alım ilanı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK731294
Şehir : Ardahan
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
12
Aranılan Nitelik ve Unvan
:
Öğretim Görevlisi, Araştırma Görevlisi.
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.11.2019
Son başvuru Tarihi
:
10.12.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. Maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır.
DUYURULUR!

GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz)
2-Özgeçmiş,
3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri.
6-ALES Belgesi.
7-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili).
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
9-Fotoğraf (1 adet)
10-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7-İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi : Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin www.ardahan.edu.tr. Adresinden duyurulacaktır.
Başvuru yeri ve şekli : Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Başvuru adresi : Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN
Telefon: 0478 211 7519

No Kadronun Alınacağı
Birim
Kadronun Aktarılacağı Birim Kadro Adedi Kadro Derece Kadro Unvanı Ales YDS
veya Eşdeğeri
Özel Şart
1 Rektörlük Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü /Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

2 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu/
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/ Evde Hasta Bakımı Pr./
1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Bölümü, Hemşirelik veya Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

3 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu 1 4 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) lisans mezunu olmak, alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4 Rektörlük Rektörlük 2 4 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık (ingilizce) lisans mezunu olmak, alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5 Rektörlük Çıldır Meslek Yüksekokulu/ Hukuk Bölümü/Adalet Programı 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Hukuk Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü veya Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6 Rektörlük Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/Halka İlişkiler Tanıtım Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Basın ve Yayın Bölümü veya Halkla İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak, Basın Yayın veya Halka İlişkiler alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7 Rektörlük İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Eskiçağ Tarihi ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Tarih Bölümü lisans mezunu olmak, Eskiçağ Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

8 Rektörlük İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/
Türkiye Coğrafyası ABD
1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak, Türkiye Coğrafyası alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

9 Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yöneticiliği
ABD
1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak, Spor Yöneticiliği alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

10 Rektörlük Sağlık Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü/Sağlık Yönetimi ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu
olmak, Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

11 Rektörlük Sağlık Bilimler Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.