Yazdır

Ardahan Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemizin aşağıda belirlenen birimlerine, 09.11.2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 31, 50/d, Ek:38. Maddeleri ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesine göre öğretim elemanı alımı yapılacaktır.
DUYURULUR!

GENEL ŞARTLAR
1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak
2-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4-Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR
1-Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak gerekir.
2-Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. Ancak Meslek Yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İSTENEN BELGELER VE ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1-Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Yüksekokulu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (www.ardahan.edu.tr.adresinden ulaşabilirsiniz)
2-Özgeçmiş,
3-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge.
4-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora mezuniyet belgelerinin onaylı fotokopisi veya e-Devlet çıktısı (Yurtdışından alınan diplomaların denkliğinin YÖK tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.)
5-Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora transkriptinin onaylı fotokopileri.
6-ALES Belgesi.
7-Yabancı Dil Belgesi (KPDS, ÜDS veya muadili).
8-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
9-Fotoğraf (1 adet)
10-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR:
1-Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
2-Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
3-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan alınan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
4-Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
5-Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesi ve ilgili transkriptinde gönderilmesi zorunludur.
6-Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
7-İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
8-Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
9-Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
10-Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.

SINAV TAKVİMİ
İlk Başvuru Tarihi : İlanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihtir.
Başvuru değerlendirme ve sınav takvimi : Son başvuru tarihi, ön değerlendirme tarihi, sınav giriş tarihi ve sonuç açıklama tarihi Üniversitemizin www.ardahan.edu.tr. Adresinden duyurulacaktır.
Başvuru yeri ve şekli : Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla yapılabilir.
Başvuru adresi : Ardahan Üniversitesi Yenisey Kampüsü Çamlıçatak Mevkii ARDAHAN
Telefon: 0478 211 7519

No Kadronun Alınacağı
Birim
Kadronun Aktarılacağı Birim Kadro Adedi Kadro Derece Kadro Unvanı Ales YDS
veya Eşdeğeri
Özel Şart
1 Rektörlük Ardahan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu/Tıbbi Hizmetler Ve Teknikler Bölümü /Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü veya Sağlık Bilimleri Yüksekokulu lisans mezunu olmak, Sağlık Bilimleri alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

2 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu/
Sağlık Bakım Hizmetleri Bölümü/ Evde Hasta Bakımı Pr./
1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü, Fizyoterapi Bölümü, Hemşirelik veya Ebelik Bölümü lisans mezunu olmak, alanında tezli
yüksek lisans yapmış olmak.

3 Rektörlük Posof Meslek Yüksekokulu 1 4 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık (İngilizce) lisans mezunu olmak, alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4 Rektörlük Rektörlük 2 4 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70 80

İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim Tercümanlık (ingilizce) lisans mezunu olmak, alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

5 Rektörlük Çıldır Meslek Yüksekokulu/ Hukuk Bölümü/Adalet Programı 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Hukuk Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü veya Uluslararası İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak ve alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6 Rektörlük Ardahan Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu/Pazarlama Ve Reklamcılık Bölümü/Halka İlişkiler Tanıtım Pr. 1 5 Öğr. Gör. (Ders verecek) 70

Basın ve Yayın Bölümü veya Halkla İlişkiler Bölümü lisans mezunu olmak, Basın Yayın veya Halka İlişkiler alanında
tezli yüksek lisans yapmış olmak.

7 Rektörlük İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Tarih Bölümü/Eskiçağ Tarihi ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Tarih Bölümü lisans mezunu olmak, Eskiçağ Tarihi alanında tezli yüksek lisans yapıyor
olmak.

8 Rektörlük İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi/Coğrafya Bölümü/
Türkiye Coğrafyası ABD
1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Coğrafya Bölümü lisans mezunu olmak, Türkiye Coğrafyası alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.

9 Rektörlük Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu/Spor Yöneticiliği Bölümü/Spor Yöneticiliği
ABD
1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Spor Yöneticiliği Bölümü lisans mezunu olmak, Spor Yöneticiliği alanında tezli
yüksek lisans yapıyor olmak.

10 Rektörlük Sağlık Bilimler Fakültesi/Sağlık Yönetimi Bölümü/Sağlık Yönetimi ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Sağlık Yönetimi Bölümü lisans mezunu
olmak, Sağlık Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.

11 Rektörlük Sağlık Bilimler Fakültesi/Hemşirelik Bölümü/Hemşirelik ABD 1 6 Arş. Gör. 2547 s.k.
50/d md.
70 50

Hemşirelik Bölümü, Ebelik Bölümü veya Sağlık Memurluğu Bölümü lisans mezunu olmak, Hemşirelik alanında tezli yüksek
lisans veya doktora yapıyor olmak.