Yazdır
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi alım ilanı

BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK798918
Şehir : Bolu
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
3
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
16.05.2020
Son başvuru Tarihi
:
30.05.2020

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğünden:
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ ALIM İLANI

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddeleri uyarınca öğretim görevlisi alınacaktır.

Genel Şartlar
(1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
(2) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
(3) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.

Özel Şartlar
(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
(2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet
(1) Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
(2) Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6’ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Açıklamalar
1- E-devlet üzerinden alınan kare kodlu mezuniyet belgeleri ve öğrenci belgeleri başvurularda kabul edilecektir.
2- Eksik belgeli ve süresi içinde yapılmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
3- Başvurular şahsen veya posta yoluyla ilan edilen birime yapılacak olup, posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan döneminde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
5- Yabancı bir yükseköğretim kurumu mezunlarının, diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylandığını gösterir belgeyi beyan etmeleri gerekmektedir.
6- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
7- Pandemi sürecinde İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını değiştirebilir ve iptal edebilir.

İstenilen Belgeler
1- Başvuru Dilekçesi
2- Özgeçmiş
3- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
4- Fotoğraf (1 adet)
5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi
6- Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuç Belgesi
7- Yabancı Dil Sonuç Belgesi
8- Lisans Transkript (Onaylı Sureti)
9- Tecrübe durumunu gösterir onaylı belge
10- Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için)

Sınav Takvimi
Başvuru Başlangıç Tarihi : 16.05.2020
Son Başvuru Tarihi : 30.05.2020
Ön Değerlendirme Tarihi : 16.06.2020
Giriş Sınavı Tarihi : 02.07.2020
Sonuç Açıklama Tarihi : 14.07.2020
Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Adresi : www.ibu.edu.tr

BİRİM BÖLÜM ABD/PR. UNVAN DER. AD. ALES PUAN TÜRÜ ÖZEL ŞARTLAR
Mudurnu Süreyya Astarcı Meslek Yüksekokulu Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Turizm ve Otel İşletmeciliği Öğr. Gör. (Ders verecek) 4 1 SÖZEL

Turizm İşletmeciliği lisans mezunu olup, Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. İş Sağlığı ve Güvenliği, Gıda Güvenliği Yönetimi ve Kalite Yönetimi Eğitimi almış olmak. Yüksek Lisans mezuniyetinden sonra en az 2 yıl iş tecrübesine sahip olmak.

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler İlk ve Acil Yardım Öğr. Gör. (Ders verecek) 4 1 SAY

Hemşirelik lisans programı mezun olmak ve dahiliye hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası alanında en az 10 yıl mesleki deneyime sahip olmak.

Mehmet Tanrıkulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Çocuk Gelişimi Öğr. Gör. (Ders verecek) 4 1 EA SAY

Çocuk Gelişimi veya Sınıf Öğretmenliği lisans mezunu olmak. İlgili alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak. Lisans sonrası Değerler Eğitimi ve Drama konusunda deneyimi olmak.