Yazdır
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 16 Öğretim Üyesi alıyor

KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK632103
Şehir : Kütahya
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
16
İlgili Yönetmelik
:
2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
15.05.2019
Başvuru Süresi
:
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği (5) (9) (13). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Mer'i mevzuat;

Resmi Gazete No: 30449
Resmi Gazete Tarihi: 12.06.2018
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı doktor öğretim üyeliği, doçentlik ve profesörlüğe yükseltilme ve atanma işlemlerini düzenlemektir.

Dayanak:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesinin (a) fıkrasının dördüncü bendi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Doktor Öğretim Üyesi Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 5 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doktor öğretim üyesi kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Doçent Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 9 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan doçent kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvuru tarihi belirtilir.

Profesör Kadrolarına Atanma
İlan:
Madde 13 - (1) Bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsündeki açık bulunan profesör kadroları, Resmi Gazete’de ve üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsünün internet ana sayfasında rektörlük tarafından ilan edilerek duyurulur. Bu ilanda adaylara on beş günden az olmamak üzere başvuru süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.

________________________________________________________________________________________


Mülga Mevzuat;

Resmi Gazete No: 17588
Resmi Gazete Tarihi: 28.01.1982
Kurum: Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı


Yardımcı Doçentliğe Başvurma ve Atanma:
Madde 4 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Bir birimde yardımcı doçentlik kadrosunun açık bulunduğu en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde, Türkiye ölçüsünde rektörlükçe ilan edilerek duyurulur. Bu durum, ayrıca rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine ilgili birimlerinde ilan edilmek üzere duyurulur. Bu ilanda adaylara en az onbeş günlük başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir.
( Mevzuatta "yardımcı doçent"e yapılmış olan atıflar, 22.02.2018 kabul tarihli, 06.03.2018 tarih ve 30352 Sayılı R.G.de yayımlanan 7100 sayılı Kanunun 34. maddesi gereğince "doktor öğretim üyesi"ne yapılmış sayılır.)

Doçentliğe Yükseltilme ve Atanma:
"Madde 14 -
(Değişik fıkra: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.) Bir üniversitede veya yüksek teknoloji enstitüsünde açık doçentlik kadroları en yüksek tirajlı beş gazeteden birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazetede rektörlükçe ilan edilir. İlgili kurum, gerekli görürse yurtdışında da aday aranması için girişimlerde bulunabilir. Bu ilanda adaylara en az onbeş gün başvurma süresi tanınır ve son başvurma tarihi belirtilir. Açılan doçentlik kadroları ve dallarına ilişkin ilan, duyurulmak üzere diğer üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitülerinin ilgili fakültelerine, enstitü veya yüksekokullarına gönderilir.
Adaylar özgeçmişlerini, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan bir dosyayı dört nüsha olarak, ilanda belirtilen süre içerisinde ilgili rektörlüğe teslim ederler."

Profesörlüğe Yükseltilme ve Atanma:
Madde 17 -
(Değişik madde: 21/09/1991 - 20998 S. R.G.)
Rektörler, üniversitede veya yüksek teknolji enstitüsünde profesörlük kadroları boşaldığında boş kadroları, bilim dallarını ve aranan nitelikleri, kadronun devamlı veya kısmi statüde olduğunu da belirterek, en yüksek tirajlı beş gazete’den birinde Türkiye ölçüsünde ve Resmi Gazete’de ilân eder. İlânda en az onbeş gün olmak üzere başvuru süresi ve bitiş tarihi belirtilir. Bu durum, ayrıca, rektörlerce bütün üniversitelere ve yüksek teknoloji enstitülerine duyurulur. Adaylar, özgeçmişlerini, bilimsel yayınlarını kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, sanat eserlerini icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı) çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan ve belgeleyen bir dosya ile birlikte bir dilekçeyi ilgili üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü rektörlüğüne ilânda gösterilen sayıda en az beş nüsha olarak teslim ederler. Adaylar, bu başvurularında yayınlarından birini başlıca araştırma eseri olarak gösterirler.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörlüğünden

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (İlkeler ve Kriterler) uyarınca üniversitemizin çeşitli birimlerine öğretim üyesi alınacaktır.

Öğretim üyeliğine müracaat eden adayların, ilanda açıklama olarak belirtilen şartları sağlamaları ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48.maddesindeki şartları taşımaları gerekmektedir.

Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, http://pdb.dpu.edu.tr/ adresinde yer alan dilekçe ve istenilen diğer belgeler ile birlikte, ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Rektörlük Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuruda bulunacaklardır. Posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

BİRİMİ BÖLÜM ABD / ASD / PR UNVANI DER. ADET AÇIKLAMA
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Yönetim Bilimleri Profesör 1 1

Yerel katılım, karar verme, siyasetnameler ve bürokrasi konularında çalışmaları olmak.

Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Fizik Eğitimi Doçent 1 1

Doçentliğini Fizik alanında almış ve hesaplamalı malzeme fiziği konularında çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Yönetim ve Organizasyon Doçent 1 1

Örgütlerde entelektüel sermaye, bilgi yönetimi, izlenim yönetimi ve etik konularında çalışmaları olmak.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Rekreasyon Doçent 1 1

Komut ve işbirliğine dayalı öğretim yöntemlerinin futbol becerilerine etkisinin araştırılması konularında çalışmaları olmak.

Güzel Sanatlar Fakültesi El Sanatları Tasarımı ve Üretimi Takı Tasarımı ve İmalatı Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Doktora derecesini İslam Tarihi ve Sanatları alanında tamamlamış olmak ve Anadolu Selçuklu dönemi çinileri üzerine çalışmaları olmak.

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Sayısal Yöntemler Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Dayanıklı tahmin yöntemleri ve genelleştirilmiş dağılımlar konularında çalışmaları olmak.

İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri İslam Hukuku Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Fıkıh Usulü Literatürü ve Osmanlı Son Dönemi Hanefiliği üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Planlama ve mekânsal analiz ile beşeri sermaye ve mekânsal çekicilik konularında çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bina Bilgisi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Lisans derecesini Mimarlık bölümünde, doktora derecesini Bina Bilgisi alanında tamamlamış olmak ve binalarda bilgisayar simülasyonu üzerine çalışmaları olmak.

Mimarlık Fakültesi Mimarlık Mimarlık Tarihi Dr.Öğr. Üyesi 5 1

Lisans derecesini Mimarlık bölümünde, doktora derecesini Mimarlık Tarihi alanında tamamlamış olmak.

Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Makine Teorisi ve Dinamiği Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Robotik rehabilitasyon, yürüme dinamiği ve dokunsal cihaz konularında çalışmaları olmak.

Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Diller Yabancı Diller Dr.Öğr. Üyesi 3 1

Yabancı dil edinimi ve psikodilbilim kapsamında İngilizce sözcük bilgisi ve öğretimi üzerine çalışmaları olmak.

Gediz MYO Yönetim ve
Organizasyon
Sağlık Kurumları
İşletmeciliği
Dr.Öğr.
Üyesi
4 1

Kamu Özel İşbirliği Literatürü hakkında çalışmaları olmak.

Kütahya Sosyal Bilimler MYO Pazarlama ve Reklamcılık Pazarlama Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Kültürlerarası iletişim, kimlik, çok kültürlü kişilik alanlarında çalışmaları olmak.

Simav MYO Elektrik ve Enerji Elektrik Dr.Öğr. Üyesi 1 1

Sabit mıknatıslı tüp tipi lineer senkron motorlar konusunda çalışmaları olmak.

Simav MYO Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Laboratuvar
Teknolojisi
Dr.Öğr.
Üyesi
1 1

Grafen türevli elektrokimyasal sensörle biyomolekül tayini konusunda çalışmaları olmak.