Yazdır
ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Mardin Artuklu Üniversitesi 6 Öğretim Görevlisi alıyor

ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : YOK622383
Şehir : Mardin
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
6
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
22.04.2019
Son başvuru Tarihi
:
06.05.2019

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 8. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 -
(1) Bu Yönetmeliğin amacı, öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ve giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslarla bu sınavlara girecek adaylarda aranacak şartları belirlemektir.

Kapsam:
Madde 2 -
(1) Bu Yönetmelik, devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarının öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına yapılacak atamaları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik hükümleri; 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun kapsamında öğretim görevlisi kadrosuna ilk defa yapılacak atamalarda, 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği ile 21/10/2016 tarihli ve 29864 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimi almaya hak kazananların araştırma görevlisi kadrolarına atanmalarında, devlet hizmeti yükümlülüğü kurası sonuçlarına göre öğretim görevlisi kadrolarına atamalarda, bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolarda istihdam edilenlerin görev süresi uzatımı mahiyetindeki atanmalarında ve yabancı uyruklu öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılmalarında uygulanmaz.

İlan:
Madde 8 -
(1) Öğretim üyesi dışındaki öğretim elemanı kadroları 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yükseköğretim kurumları tarafından ilan edilir.
(2) İlan metninde, aranacak ve bu Yönetmelik kapsamında belirlenmiş olan şartlar, son başvuru tarihi, ön değerlendirme sonuçlarının ilan tarihi, giriş sınavı tarihi, yabancı dille eğitim-öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarında senato kararıyla sözlü sınav sonucu 60 ve üzeri puan alanlar için yazılı sınav yapılacaksa yazılı sınav tarihi, sınav sonuçlarının açıklanacağı günler ile internet adreslerini içeren sınav takvimi de belirtilir. Son başvuru tarihi, ilan tarihinden itibaren on beş günden az olarak belirlenemez. Adayların başvuruları, ilanda belirtilen adrese şahsen veya posta yoluyla ya da ilanda belirtilmiş olması halinde internet yoluyla yapılır. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden

Üniversitemize, 2547 sayılı Kanun ve "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" hükümlerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır.

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
- ALES'ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4'lük ve 5'lik not sistemlerinin 100'lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilanın son başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet yükseköğretim kurumlarının araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
- Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
- Yabancı Dil üzerine eğitim veren meslek yüksekokulları hariç, diğer meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

MUAFİYET:
- Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
- Meslek Yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
- Başvuru dilekçesi (Üniversitemizin http://www.artuklu.edu.tr/personel-dairebaskanligi/formlar adresinden temin edilebilir)
- Özgeçmiş
- ALES Belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
- Diploma Belgesi (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti veya kare kodlu e-devlet çıktısı)
- Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin bir kamu kurumundan onaylı sureti)
- Nüfus Cüzdan fotokopisi
- Askerlik Belgesi fotokopisi
- 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf
- İlan özel şartına bağlı olarak Yüksek Lisans veya Doktora yaptığına ilişkin öğrenci belgesi (e-devletten alınan karekodlu öğrenci belgeleri değerlendirme aşamasında kabul edilir, edevlet harici öğrenci belgelerinin mutlaka aslı veya ıslak imzalı/mühürlü onaylı olmalıdır.)
- İlan özel şartına bağlı olarak tecrübe belgesi (Kamu kurumunda çalışanların Hizmet
Belgesi, özel sektörde hizmeti olanların çalıştığı iş yerinden alanı ile ilgili çalıştığına dair belge ile
Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak Sigorta Prim Cetvelinin eklenmesi gerekmektedir.)

AÇIKLAMALAR: Adaylar yukarıda istenen belgeler ile ilgili birime şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.) (Herhangi bir kamu kurumunda çalışanların, çalıştıkları kurumlarından alacakları onaylı "Hizmet Belgesini" dosyalarına eklemeleri zorunludur.) Yurtdışından alınan diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir. Adaylar birden çok programa başvuramazlar. Birden fazlasına müracaat eden adayların tüm başvurulan geçersiz sayılacaktır. Eksik ve imzasız - onaysız belgelerle yapılacak başvurular ile süresi içinde yapılmayanlar değerlendirmeye alınmayacaktır.

S.
No
Unvanı Birim/Bölüm/Program Der. Ad. ALES Başvuru Yeri İlan Özel Şart
1 Öğr. Gör. Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü/Çocuk Gelişimi 5 1 70 Midyat Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Çocuk Gelişimi Bölümü veya Sınıf Öğretmenliği Bölümü Lisans Mezunu Olmak. Çocuk Gelişimi veya Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi alanlarının birinde Tezli Yüksek Lisans Yapmış Olmak. Lisans Mezuniyetinden sonra alanında en az 10 (on) yıl deneyime sahip olmak.

2 Öğr. Gör. Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/İnşaat
Bölümü/Doğal Yapı Taşları
Teknolojisi
4 1 70 Midyat Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü

Maden Mühendisliği Lisans mezunu olup, Lisans mezuniyetinden sonra Doğal Yapı Taşları alanında en az 6 (altı) yıl deneyimi olmak.

3 Öğr. Gör. Midyat Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/El Sanatları
Bölümü/Kuyumculuk ve
Takı Tasarım
4 1 70 Midyat Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü

Fakültelerin Geleneksel Türk Sanatları Bölümü tezhip ana sanat dalı lisans mezunu olup, Geleneksel Türk Sanatları alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

4 Öğr. Gör. Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık/Sosyal Hizmetler 6 1 70 Savur Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak, Yükseköğretim Kurumlarındaen az 4 (dört) yıl ders verme deneyimine sahip olmak.

5 Öğr. Gör. Savur Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Sosyal Hizmet ve Danışmanlık/Sosyal Hizmetler 6 1 70 Savur Meslek Yüksek Okulu
Müdürlüğü

Sosyal Hizmet Bölümü veya Sosyoloji alanında tezli yüksek lisans yapmış olmak.

6 Öğr. Gör. Ömerli Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü/Büro Hizmetleri ve Sekreterlik/Büro Yönetimi ve Yönetici
Asistanlığı
6 1 70 Ömerli Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü

Fakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Lisans mezunu olup, belirtilen alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.

MÜRACAAT YERİ: Adayların ilgili birimlere; ŞAHSEN veya POSTA yoluyla başvurmaları gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.)

BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

İLK BAŞVURU TARİHİ 22.04.2019
SON BAŞVURU TARİHİ 06.05.2019
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 10.05.2019
GİRİŞ SINAVI TARİHİ 15.05.2019
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 17.05.2019