Yazdır
SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sağlık Bakanlığı 18.000 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

SAĞLIK BAKANLIĞI YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : DPB791157
Şehir : Ankara
İNSAN KAYNAKLARI İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Eleman Sayısı
:
18,000
Resmî Gazete Yayım Tarihi
:
26.03.2020
Başvuru Süresi
:
26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden
Son başvuru Tarihi
:
01.04.2020

7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar EK MADDE 2. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

MADDE 1 - (Değişik madde: 22/11/2010-2010/1169 BKK/1. md -31.12.2010:27802 s. RG.-)
Bu Esaslar, 14/07/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası hükmü uyarınca kamu idare, kurum ve kuruluşlarında mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileri hakkında uygulanır.

Sınav şartı:
"EK MADDE 2 - (Ek madde: 11/6/2007-2007/12251 s. BKK/1. md -28.06.2007:26566 s. RG.-)
Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

a) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle doğrudan yapılacak merkezi yerleştirme,

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

c) (Değişik bent: 02/03/2009-2009/14799 s. BKK/4. md -29/03/2009:27184 s. RG.) Bu Esaslara ekli 3 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun on katına kadar aday arasından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav başarısı sırasına göre yapılacak yerleştirme,

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

Kamu kurum ve kuruluşları, ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan merkezi yerleştirme suretiyle alınanlar haricinde, istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin olarak, boş sözleşmeli personel pozisyon unvan ve sayısını, bu pozisyonlarda istihdam edileceklerde aranacak nitelikleri, pozisyonlara yapılacak yerleştirme usulünü, sınavla alınacaklarda sınavın yeri, tarihi, türü, konuları ile diğer hususları yerleştirme veya sınav tarihinden en az onbeş gün önce Türkiye çapında yayımlanan yüksek tirajlı gazetelerden birinde ve varsa resmî internet sitelerinde ilan ederler.

Sınav veya yerleştirme başvurularının incelenmesi, gerçekleştirilmesi, sonuçlarının tespiti ile yerleştirilen adayların ilan edilen niteliklere uygunluğundan kurumlarca teşkil edilecek komisyon sorumludur. Komisyon; ilgili kurum veya kuruluşun atamaya yetkili amirinin veya görevlendireceği birim amirinin başkanlığında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi ve atamaya yetkili amir tarafından görevlendirilecek üç üye olmak üzere toplam beş kişiden teşekkül eder.
Birinci fıkranın (c) bendi uyarınca yapılacak sınavlar ile uygulama sınavlarında, personel işlerinden sorumlu birim yöneticisi hariç, komisyon üyelerinin öğrenim düzeyi adaylarda aranan öğrenim düzeyinden düşük olamaz. Söz konusu komisyonun başkan ve üyeleri, eşlerinin, üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımlarının katıldığı sınavlarda görev alamazlar."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Sağlık Bakanlığından

1. Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde toplam 18.000 sözleşmeli sağlık personeli alınacaktır.

2. Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2020/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3. Adaylar tercihlerini, 26 Mart - 01 Nisan 2020 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4. Sözleşmeli sağlık personeli pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

SAĞLIK BAKANLIĞI
2020/5 KPSS ÖZET TABLOSU (18.000)
SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARIN UNVAN/BRANŞ VE ÖĞRENİM DÜZEYLERİNE GÖRE DAĞILIMI

UNVAN

BRANŞ

ÖĞRENİM DÜZEYİ

TOPLAM

LİSANS ÖNLİSANS ORTAÖĞRETİM
BİYOLOG 5 5

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ

20 20

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ

10 10
DİYETİSYEN 160 160
EBE 1.600 1.600

FİZYOTERAPİST

200 200
HEMŞİRE 9.373 1.627 11.000

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ (ERGOTERAPİST)

20 20
ODYOLOG 20 20

PERFÜZYONİST

43 43
PSİKOLOG 125 125

SAĞLIK FİZİKÇİSİ

10 10

SOSYAL ÇALIŞMACI

100 100
SAĞLIK TEKNİKERİ ADLİ TIP 24 24
SAĞLIK TEKNİKERİ

AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI

75 75
SAĞLIK TEKNİKERİ AMELİYAT 36 36
SAĞLIK TEKNİKERİ ANESTEZİ 630 630
SAĞLIK TEKNİKERİ

ÇEVRE SAĞLIĞI

54 54
SAĞLIK TEKNİKERİ DİŞ PROTEZ 19 19
SAĞLIK TEKNİKERİ DİYALİZ 70 70
SAĞLIK TEKNİKERİ ECZANE 50 50
SAĞLIK TEKNİKERİ

ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ

11 11
SAĞLIK TEKNİKERİ EVDE BAKIM 11 11
SAĞLIK TEKNİKERİ FİZİK TEDAVİ 108 108
SAĞLIK TEKNİKERİ

İLK VE ACİL YARDIM

251 251
SAĞLIK TEKNİKERİ

İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSİ

22 22
SAĞLIK TEKNİKERİ LABORATUVAR 392 392
SAĞLIK TEKNİKERİ ODYOMETRİ 54 54
SAĞLIK TEKNİKERİ ORTOPEDİ 111 111
SAĞLIK TEKNİKERİ

PATOLOJİK ANATOMİ

7 7
SAĞLIK TEKNİKERİ RADYOTERAPİ 24 24
SAĞLIK TEKNİKERİ RÖNTGEN 564 564
SAĞLIK TEKNİKERİ

TIBBİ SEKRETER

774 774
SAĞLIK TEKNİSYENİ

İLK VE ACİL YARDIM

1.400 1.400
TOPLAM 11.686 3.287 3.027 18.000

Detaylı bilgi için...