Yazdır

ANKARA
17. AİLE MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/227

Davacı HALİT ÖZTÜRK tarafından davalı VENERA ARABULİ ÖZTÜRK aleyhine açılan Boşanma davasında verilen karar gereğince; Davalı Gürcistan Cumhuriyeti uyruklu Venera Arabuli Öztürk 'e (**********) tebligat yapılamadığı ve tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemediğinden mahkememizce verilen 03/07/2019 tarih, 2018/227 esas ve 2019/616 sayılı kararın tebligat kanunun 28.ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğine karar verilmiş olup; aşağıda yazılı hükmün Tebligat kanunun 31. maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebligat yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Yukarıda açıklanan nedenlerle;
Davanın boşanma yönünden kabulü ile Bartın ili, Merkez ilçesi, Şiremirçavuş Köyü C:88 H:12'de nüfusa kayıtlı Kemal ve Hanife'den olma Karabük 15.03.1962 doğumlu ********** T.C. Kimlik numaralı davacı Halit Öztürk ile Gürcistan Cumhuriyeti uyruklu Venera Arabuli Öztürk'ün TMK'nun 166/1 maddesi uyarınca boşanmalarına,
Davacının maddi manevi tazminat taleplerinin feragat nedeniyle reddine,
Peşin alınan harcın mahsubu ile bakiye 13 TL harcın davalıdan alınmasına,
Davacı tarafından yapılan 1.136,30 TL masrafın davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
Davacı vekilinin sarfettiği emek ve mesaisine karşılık takdir olunan 2.725 TL vekalet ücretinin davalıdan alınıp davacıya verilmesine,
Davacı tarafından yatırılan gider avansından yargılama sırasında yapılan masraflar ile karar tebliğ giderlerinden geriye kalan avansın karar kesinleştiğinde ve istek halinde davacıya iadesine,
Dair, davacı ile vekilinin yüzüne karşı, davalının yokluğunda HMK.nun 345. maddesi uyarınca kararın tebliğinden itibaren iki hafta içinde Ankara Bölge Adliye Mahkemesi istinaf yoluna başvurma yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup anlatıldı.