Yazdır
İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİ

Dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliği

İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01114139
Şehir : İstanbul / Kartal
Yayınlandığı Gazeteler

TÜRKİYE''DE YENİÇAĞ 11.01.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2019/1891 Esas
Tebligat Muhatabı
:
METİN HARPUTLU

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. İSTANBUL ANADOLU 21. AİLE MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2019/1891 Esas

İLAN


DAVALILAR : 1- METİN HARPUTLU Mehmet Akif Ersoy Mah. Petrol Yolu Cad. No:213 D:1 Sultanbeyli/ İSTANBUL
Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Uyap üzerinden yapılan sorgulamada hakkınızda yakalama kararı bulunduğu,yakalama kararın devam ettiği, gözetilerek dava dilekçesi ekli tensip zaptının tarafınıza ilanen tebliğine, karar verilmiştir.
Dava dilekçesinde; Davalının evlenmeden önce işlemiş olduğu Cinsel İstismar suçundan dolayı cezaevine girdiğini, bu suçunu ve yargılamasının devam ettiğini davacı eşinden gizlediğini , müvekkilinin eşinin cezaevine girmesi ile olaydan haberdar olduğunu, davalı eşin müvekkilini kandırarak cezasının çok kısa olduğunu ve suçsuz olduğunu yargılamanın devam ettiğini ve beraat edeceğini belirterek bir süre oyaladığını ve eşinin kendisinden cezaevindeyken maddi ve manevi olarak yardım etmesini sağladığını, devam eden süre içerisinde davalı eşinin Cinsel istismar suçunu işlediğini ve cezasının kesinleştiğini öğrenincekendisinden boşanmak istediğini belirttiğini, müvekkilinin davalı eşinden boşanmak istediğini cezaevi görüşü sırasında kendisine ilettikten sonra davalı eşin müvekkilimizitehdit ederek boşanma davası açması halinde müvekkilini hemen deport ettireceğini söylediğini ve müvekkilini tehdit ettiğini, müvekkilininde davalı tarafın tehditlerinden korktuğunu ve uzun bir süre boşanma davası açmadığını, ancak müvekkilinin Türk vatandaşlığına hak kazandıktan sonra davalı eş ile tekrar görüşüp ve boşanmak istediğini kendisine belirttiğini, müvekkilineboşanma davası açar isezarar vereceğini söyleyerek müvekkilini tekrar tehdit ettiğini, davalı eşin boşanmadavasını takıntı haline getirdiğini, eşinin ondan boşanmasını hayatın sonu olarak gördüğünü, psikolojik bir sorunda yaşadığını, davalı eşin halen firari olduğunu ve belli aralıklarla vekilin şahsi cep numaralarını da arayıp eşinin nerede olduğunu sorduğunu,müvekkilinin büyük bir tehlike altında olduğunu, davalı eşin sosyal medya üzerinden farklı hesaplar açtığını ve müvekkilini bazı arkadaşlarına müvekkilinin nerede olduğunu sorduğunu ve onunla görülecek bir hesabının olduğunu söylediğini, tarafların boşanmalarını talep etmiştir,
Mahkememizce hazırlamış olan tensip zaptında; Boşanma davası olduğu, yazılı yargılama usulüne göre yürütüldüğü, dilekçelerin tamamlanmasından sonra ön incelemenin duruşmalı yapılıp yapılmayacağına karar verileceği, ön incelemede yargılamaya devam edilmesine karar verilmesi halinde ön incelemenin sonunda ya da daha sonra tahkikat duruşması için gün verileceği hususu bildirilmiştir.
Davalının, dava dilekçesine karşı cevaplarını tebliğden itibaren iki hafta içinde mahkememize sunabileceği hususu ihtar ve tebliğ olunur.
Dava Dilekçesi ve tensip zaptı geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.