Yazdır
KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Duruşma gününün ilanen tebliği

KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00954395
Şehir : Kocaeli / İzmit
Yayınlandığı Gazeteler

SABAH 01.03.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Fikri Yiğit, Fatma Yiğit
Duruşma Tarihi
:
14.05.2019 09:15

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KİTAP : EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM : MÜLKİYET
İKİNCİ BÖLÜM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
-BİRİNCİ AYIRIM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
--B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
---II. Kazanma yolları
----5. Kazandırıcı zamanaşımı
-----b. Olağanüstü zamanaşımı
------"Madde 713 - Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (...) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM : TAPU SİCİLİ
---B. İşlemler
-----IV. Tebliğ zorunluluğu
------Madde 1019 - Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.
İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C. KOCAELİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2015/436 Esas

Gölcük Orman İşletme Müdürlüğü tarafından aleyhinize açılan Tapu İptali Ve Tescil (Taşınmazın Orman Niteliğinin Çekişmeli Olması Nedeniyle) davasının yapılan yargılamasında; Davacı vekili dava dilekçesini özetle; Kocaeli İli, Başiskele İlçesi, Yuvacık Mahallesi, 2218 parsel sayılı taşınmazın davalı Dursun Yiğit adına kayıtlı olduğunu ve davalının 04/04/1963 yılında vefat etmiş olduğu ve taşınmazın 6831 sayılı Orman Kanunu'na göre orman kadastrosu ve aynı kanunun 2/B uygulaması çalışmalarına 02/08/1985 tarihinde başlanıldığını 20/08/1985 tarihinde bittiğini ve 12/04/1988 tarihinde kesinleşmiş olduğu ve yapılan çalışmalar kapsamına göre belirtilen dava konusu parselin tamamının devlet ormanı sınırları içerisinde kaldığı gerekçesi ile dava konusu taşınmazın tapusunun iptali ile davalıların taşınmaza müdahalesinin önlenmesi ve tamamının Orman vasfıyla Maliye Hazinesi adına tapuya tescilini talep ve dava etmiş, daha sonra dahili davalı dilekçesi vererek Dursun Yiğit mirasçıları davaya dahil edilmiş ancak tüm aramalara rağmen bulunamayan dahili davalılar Fikri Yiğit( TC Kimlik no: 52*******8928)ve Fatma Yiğit(TC kimlik no: 37*****5710)'e dava dilekçesi ve dahili davalı dilekçesi tebliğ edilememiş olduğundan; dava dilekçesinin, dahili davalı dilekçesinin ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiş olup; duruşmanın yapılacağı 14/05/2019 günü saat 09.15'de adı geçen dahili davalıların Mahkememiz duruşma salonunda hazır bulunması veya kendisinibir vekil ile temsil ettirmesi , duruşmaya gelmez veya kendisini bir vekile temsil ettirmezise H.M.K.'nun 147/2 maddesi uyarınca duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.