Yazdır
ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

İcra ödeme emrine ilişkin ilanen tebligat

ESKİŞEHİR 4. İCRA DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01080296
Şehir : Eskişehir
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ŞAFAK 10.11.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/15969 ESAS
Tebligat Muhatabı
:
Borçlu (KADRİ TUNCER)

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLANEN TEBLİGAT

ESKİŞEHİR 4. İCRA MÜDÜRLÜĞÜNDEN

DOSYA NO :2016/15969 ESAS

ALACAKLI : YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. ********** Vergi Nolu,
VEKİLİ :Av. Ayhan KAVAS
Kurtuluş mah. Sarper Cd. No:1 Çetin Bayram Apt. A Blok K:4 D:7ESKİŞEHİR
BORÇLU :KADRİ TUNCER ********** TC Nolu
BORÇ MİKTARI : 245.949,81 TL Asıl alacak
9.407,59 TLMuacceliyetten takip t. kadar yıllık %27 tem.faiz
470,37 TL Faizinin %5 gider vergisi
284,29 TL Masraf
+____________________
256.112,06 TL Nakit toplamı
11.610,00 TL Gayrinakit toplamı (Depo talep edilen)
+____________________
267.722,06 TL Toplam borcunuzun, ; * 256.112,06 TL'lık nakit kısmının, 245.949,81 TL olan asıl alacağa 21/12/2016 tarihinden ödeninceye kadar
işleyecek ve TBK.100 Md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faize mahsup edilerek hesaplanacak yıllık %27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra
masraflarıyla birlikte ve ilaveten Taahhütname gereği alacaklı bankaca verilen ve halen iade edilmeyen 9 adet çekin garanti tutarları toplamı olan 11.610,00 TL nin nakdi teminat olarak depo edilmek üzere avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte Kadri TUNCER'den,
* 147.585,46 TL'lık nakit kısmının (256.112,06TL olan alacağın 108.526,60TL'lık kısmı limit ipoteğiyle temin ve takip edilmiş olduğundan), irtibatlı dosyadaki dökümde belirtildiği üzere 245.949,81 TL olan asıl alacağa21/12/2016 tarihinden ödeninceye kadar işleyecek ve TBK.100 Md. uyarınca kısmi ödeme öncelikle faize mahsup edilerek hesaplanacak yıllık %27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi, avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte ve ilaveten Taahhütname gereği alacaklı bankaca verilen ve halen iade edilmeyen 9 adet çekin garanti tutarları toplamı olan 11.610,00 TL nin nakdi teminat olarak depo edilmek üzere avukatlık ücreti ve icra masraflarıyla birlikte Beka Müh. Elek. Taah. İnş. Ve İnş. Mal. San.Ve Tic. Ltd. Şti'den,
ESKİŞEHİR ( 4 ) İcra Müd. _2016/15968 esas sayılı ipotek takibiyle irtibat kurularak irtibatlı dosyadan ve iş bu dosyadan tahsilde tekerrür etmemek, faiz hesabında irtibatlı dosyadan yapılacak tahsilatların göz önüne alınmak, alacaklının fazlaya ilişkin talep ve dava hakları saklı kalmak kaydıyla ÖDENMESİ. ( Takip öncesinde yapılan 1,42TL tahsilat, takipten önce borçtan düşülmüştür. Takip öncesi ödemeleri faize ve masraflara mahsup etme, farkı talep etme hakkımız saklıdır. ) (Gayri nakit borcunuz takip sırasında nakde dönüştüğü takdirde, nakde dönüştürme tarihinde bankaca size ödenen tutarın, nakde dönüştüğü tarihten ödeninceye kadar yıllık%27 temerrüt faizi, faizin %5 gider vergisi,ile birlikte ödenmesi)
*Kredi taahhütnamesi / sözleşmesi, ihtarname, hesap özeti
Yukarıda adı, adresi yazılı alacaklıya olan borcunuzdan dolayı yapılan icra takibinde; Yukarıda yazılı adresinize örnek no .7 ödeme emri gönderilmiş adresinizi terk ettiğinizden ödeme emri bila tebliğ iade edilmiştir. Zabıtaca yaptırılan tetkik ve tahkikatta da adresinizin tespiti mümkün olmadığından ödeme emrinin ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İşbu ilanın gazetede neşri tarihinden itibaren yukarıda yazılı borç ve masraflarını kanuni 7 günlük süreye 15 gün ilavesi ile 22 gün içinde ödemeniz(teminatı vermeniz), borcun tamamına veya bir kısmına veya alacaklının takibat icrası hakkına dair bir itirazınız varsa, senet altındaki imza size ait değilse yine bu 22 gün içinde ayrıca ve açıkça bildirmeniz, aksi halde icra takibinde bu senedin sizden sadır olmuş sayılacağı, imzayı reddettiğiniz takdirde merci önünde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki itirazınız muvakkaten kaldırılacağı senet veya borca itirazınızı yazılı veya sözlü olarak icra dairesine 22 gün içinde bildirmediğiniz takdirde aynı müddet içinde 74 madde gereğince mal beyanında bulunmanız, aksi halde hapisle tazyik olunacağınız, hiç mal beyanında bulunmaz veya hakikate aykırı beyanda bulunursanız hapisle cezalandırılacağınız, borç ödenmez veya itiraz edilmezse cebri icraya devam edileceği, ilanen tebliğ olunur. 23.10.2019
İcra Dairesi Hesap
Banka adı : T. Vakıflar Bankası T.A.O
İban No : TR710001500158007290543302
Vergi Dairesi adı No: ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI-380003522

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.