Yazdır

T.C.
ANKARA
4. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2018/94 Esas

Mahkememizin ERKAN KÜREKÇİ hakkında "Kasten Yaralama" suçundan açılan kamu davası uyarınca yapılan yargılama sonucu; 25/09/2018 tarih 2018/94 esas 2018/1709 karar sayılı kararı ile sanığa TCK'nun 86/2 maddesi gereğince 3600,00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, Sanık ERKAN KÜREKÇİ'nin bilinen son adresine çıkartılan tebligatın iade geldiği gibi mernis adresinin de sistemde kayıtlı olmadığı, yapılan kolluk çalışması ve UYAP entegrasyon kontrollerinde de yerleşim yerinin tespitinin mümkün olmadığı,adresinin meçhul olması nedeniyle kararın sanığa tebliğ edilemediğinden, kararın Tebligat Kanunun hükümleri dairesinde Türkiye genelinde yayımlanan gazete ile ilanen tebliğine, ayrıca mahkeme ilan tahtasına asılmasına, 7201 sayılı yasanın 28 ve devamı maddelerince karar verilmiş olup,İş bu ilan metni yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, hükmün ilanen tebliğinden itibaren 15 gün içerisinde mahkemeye/cezaevi idaresine verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ve bu beyanın tutanağı geçirilip tutanağın Hakim tarafından onaylanması suretiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna gidilmediği takdirde kesinleşmiş sayılacağı hususu tebligat yerine kaim olmak üzere ilanen tebliğ olunur.