Yazdır

İLAN
ÇORLU 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2014/282 Esas
KARAR NO : 2018/133

DAVALILAR:
EMİNE LEMAN ASLANTUNALI (Naim kızı)
FİKRET AKSOYLU (İrfan kızı)
Davacı T.C ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;
HÜKÜM :
Ayrıntısı ve yasal gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;
1- DAVANIN KABULÜ İLE;
a) Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Maksutlu Köyü 5 Ada 1 Parselde kain 14.865,69 m2'lik kısmının kamulaştırma bedelinin 82.645,92-TL olarak tespitine,
b) Tekirdağ ili Çorlu ilçesi Maksutlu Köyü 5 Ada 1 Parselde kain 14.865,69 m2'lik kısmının davalı adına olan tapu kaydının iptali ile, hazine adına tesciline,
c) Bilirkişi kurulunca belirlenen bedelden , acele el koyma dosyası (2013/104 D.İŞ) nedeniyle davalı tarafa ödenen 98.708,18 TL'nin düşülmesi ile geriye kalan 16.062,26-TL'nin tüm nemalarıyla birlikte davalılardan alınarak davacı idareye verilmesine,
Dair; taraf vekillerinin yüzlerine karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren 2 haftalıksüre içerisinde mahkememize yahut başka bir yer mahkemesine dilekçe ile başvurmak ve istinaf harcı ile gerekli giderlerin tamamını ödemek suretiyle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere 29/05/2018 tarihinde karar verildiği;
Gerekçeli kararın davalılar vekili Av. Basri ORTA tarafından istinaf edildiği,
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.