Yazdır

T.C. SİLİVRİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2020/25 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : İstanbul, Silivri, Fenerköy Mah., 872 parsel
MEVKİİ : Sarıköy
PAFTA NO : -
ADA NO : -
PARSEL NO : 872
VASFI : Tarla
YÜZÖLÇÜMÜ : 21.700,00m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Hacı Mehmet Güney
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : TEİAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ : 872 parsel
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2020/25 Esas Esas sayısında dava açılmıştır.
a-)Meşruhatlı davetiyenin tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabilir.
b-)Açılacak davalarda husumet yukarıda belirtilen idareye yöneltilmelidir.
c-)30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapan idare adına tescil edilecektir.
d)Mahkemece tespit edinilecek kamulaştırma bedeli hak sahipleri adına T.C Vakıflar Bankası Silivri Şube Müdürlüğüne yatırılaçaktır.
e)Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin davetiyenin tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirilmesi gerekmektedir.
f)Yukarıda esas numaraları yazılı dosyanın duruşması 06/02/2020 günü saat 13:15 'dan itibaren Silivri 2.Asliye Hukuk Mahkemesinde başlamıştır.
Keyfiyet 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunun 4650 sayılı kanunu 5. Maddesi ile değişik 10.maddesinin 5. Fıkrası uyarınca İLAN olunur 16/01/2020