Yazdır

T.C.
BURDUR
2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
ESAS NO : 2018/181 Esas

KARAR NO : 2019/109
C.SAV.ESAS NO : 2018/776
SANIK : ALİ ÖĞÜT, Süleyman ve Gülsüm oğlu, 24/04/1968 doğumlu, Semerkant Mah. Mürteza Bey Sk. No:4/1 İç Kapı No:1Merkez/ BOLU adresinde oturur.
KARAR TARİHİ : 21/02/2019
Hakaret suçundan sanık Ali ÖĞÜT hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 5 yıllık denetim süresine tabi tutulmasına, denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülük yüklenmesine takdiren yer olmadığına karar verildiği, kararın sanığın yokluğunda verilmesi sebebiyle tebliğ edilmesi gerektiği, ancak bildirdiği adreslere çıkarılan tebligatların tebliğ edilemediği ve açık ikametgah adresinin de tespit edilememesi nedeniyle 7201 sayılı Tebligat Kanununun 28 ve devamı maddeleri gereğince ilanen tebliğat yapılması gerektiği anlaşılmış, hazırlanan bu metnin gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle Burdur Ağır Ceza Mahkemesine İTİRAZ yasa yolu açık olmak üzere, süresinde yasa yoluna başvurulmadığı takdirde kararın kesinleşeceği İLANEN tebliğ olunur.27/06/2019