Yazdır

T.C.

KARS 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ'NDEN
DOSYA NO : 2016/410 Esas
KARAR NO : 2017/216 Karar


Hayasızca Hareketlerde Bulunma suçundan mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı dava dosyasında 15/12/2017 tarihli ilamı ile Türk Ceza Kanunun 225/1. maddesi gereğince 9 ay hapis cezası ile cezalandırılan İsa oğlu 04/12/1970 doğumlu, Şerur köyü Nahçivan Azerbaycan nüfusuna kayıtlı ÇAPRAZ (CHARPAZ) DARBAZOV tüm aramalara rağmen bulunamamış, gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.
1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29.maddesi gereğince hüküm özetinin gazetede ilanen TEBLİĞİNE,
2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, sanığın ilanen tebliğ tarihinden itibaren başlayacak 7 günlük yasal süresi içerisinde mahkememize verilecek dilekçe veya zabıt katibine beyanda bulunmak sureti ile Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararı istinaf edebileceği, aksi halde kararın kesinleştirileceği İLAN olunur. 27/11/2019