Yazdır

İ L A N
T.C. ÇORLU 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
Sayı : 2018/151 Esas 16/10/2019

MALİYE HAZİNESİ ile KAYYIM ÇORLU MALMÜDÜRÜ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Dava konusu Tekirdağ ili, Silahtar mah. 76 pafta 454 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın tamamının maliki Salti oğlu İshak adına kayıtlı olduğu, bu kişi için Çorlu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2006/1439 esas 2007/1155 karar sayılı ilamı ile Çorlu Mal Müdürü Ramazan Bali kayyım tayin ettiği, bu nedenlerle taşınmazın kayyım ile idaresinin 10 yılı aştığından MK'nun 588 maddesi gereğince taşınmazın Salti oğlu İshak'ın gaip olması nedeni ile adı geçenin gaipliğine karar verilmesi ve taşınmazın hazine adına tesciline karar verilmesi talep edilmiştir. Yukarda ismi geçen ve gaipliği istenilen Tekirdağ ili, Silahtar mah. 76 pafta 454 ada 4 parsel sayılı taşınmazın maliki Salti oğlu İshak'ı tanıyanların, görenlerin, oturduğu adresi bilenlerin, işbu ilanın gazetede yayımı tarihinden itibaren duruşma günü olan 05/05/2020 günü saat:09:00 a kadar Çorlu 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin 2018/151 Esas sayılı dosyasına müracaat etmeleri, adı geçenlerin bu ilandan haberdar olması halinde, yine duruşmanın bırakıldığı 05/05/2020 günü saat: 09:00 a kadar yukarıda numarası yazılı dosyamıza müracaat etmesi, aksi takdirde dava dilekçesinin ilan yolu ile tebliğine ve yapılacak yargılama sonunda adı geçenin M.K. 588 maddesi gereğince GAİPLİKLERİNE ve GAİPLER ADINA olan taşınmazın Hazine adına tesciline karar verileceği ilan olunur.
Katip 109581 Hakim 211497