Yazdır
İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Tapu iptali ve tescil (satın almaya dayalı) davası karar tebliği

İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00902932
Şehir : İzmir
Yayınlandığı Gazeteler

TAKVİM 24.11.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2016/77 Esas
Tebligat Muhatabı
:
İ**** A****

4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu (Eşya Hukuku)nun 713, 1019. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

DÖRDÜNCÜ KİTAP : EŞYA HUKUKU
BİRİNCİ KISIM : MÜLKİYET
İKİNCİ BÖLÜM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİ
-BİRİNCİ AYIRIM : TAŞINMAZ MÜLKİYETİNİN KONUSU, KAZANILMASI VE KAYBI
--B. Taşınmaz mülkiyetinin kazanılması
---II. Kazanma yolları
----5. Kazandırıcı zamanaşımı
-----b. Olağanüstü zamanaşımı
------"Madde 713 - Tapu kütüğünde kayıtlı olmayan bir taşınmazı davasız ve aralıksız olarak yirmi yıl süreyle ve malik sıfatıyla zilyetliğinde bulunduran kişi, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Aynı koşullar altında, maliki tapu kütüğünden anlaşılamayan veya yirmi yıl önce (...) hakkında gaiplik kararı verilmiş bir kimse adına kayıtlı bulunan taşınmazın tamamının veya bölünmesinde sakınca olmayan bir parçasının zilyedi de, o taşınmazın tamamı, bir parçası veya bir payı üzerindeki mülkiyet hakkının tapu kütüğüne tesciline karar verilmesini isteyebilir.
Tescil davası, Hazineye ve ilgili kamu tüzel kişilerine veya varsa tapuda malik gözüken kişinin mirasçılarına karşı açılır.
Davanın konusu, mahkemece gazeteyle bir defa ve ayrıca taşınmazın bulunduğu yerde uygun araç ve aralıklarla en az üç defa ilan olunur.
Son ilandan başlayarak üç ay içinde yukarıdaki koşulların gerçekleşmediğini ileri sürerek itiraz eden bulunmaz ya da itiraz yerinde görülmez ve davacının iddiası ispatlanmış olursa, hakim tescile karar verir. Mülkiyet, birinci fıkrada öngörülen koşulların gerçekleştiği anda kazanılmış olur.
Davalılar ve itiraz edenler, aynı davada kendi adlarına tescile karar verilmesini isteyebilirler.
Kararda, tescili istenilen taşınmazın niteliği, yeri, sınırları ve yüzölçümü belirtilir ve karara, uzmanlarca düzenlenen teknik bilgileri içeren krokisi de eklenir.
Özel kanun hükümleri saklıdır."

ÜÇÜNCÜ KISIM : ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ
İKİNCİ BÖLÜM : TAPU SİCİLİ
---B. İşlemler
-----IV. Tebliğ zorunluluğu
------Madde 1019 - Tapu memuru, ilgililerin bilgisi dışında yaptığı işlemleri onlara tebliğ etmekle yükümlüdür.
İlgililerin bu işlemlere karşı itiraz süresi, kendilerine yapılan tebliğ tarihinden işlemeye başlar.
BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni


İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/77 Esas
KARAR NO : 2018/565 Karar

Davacı FATMA YAVUZ Davalılar Erol Bozaba ve İ**** A****** aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 23/10/2018 tarihli karar ile ;
Açılan davanın KABULÜ ile, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi 30916 ada 3 parsel sayılı taşınmazda Mehmet Fuat oğlu Erol Bozaba 'ya ait 3/4 hisseye ait tapu kaydının iptali ile davacı Fatma Yavuz adına tapuya kayıt ve tesciline,
Yine İzmir ili, Narlıdere ilçesi, 6356 ada 2 parselde 1. Kat 2 nolu Mehmet Fuat oğlu Erol Bozaba'ya ait tapu kaydının iptali ile davacı Fatma Yavuz adına tapuya kayıt ve tesciline,
Alınması gereken harcın 8.948,61 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 8.919,41 TL'nin davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,
Davacı tarafından yatırılan 29,20 TL başvurma harcı, 29,20 TL peşin harç, 1.510,90 TL posta ve talimat giderleri toplamı olan 1.569,30 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine
Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, AAÜT uyarınca vekalet ücretinin 13.230,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgilisine iadesine,karar verilmiş olup, karar davalı İ**** A*****'ın tebligata sarih açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, ilamının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılmasına tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği hususu Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2018

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.