Yazdır


İZMİR 11. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2016/77 Esas
KARAR NO : 2018/565 Karar

Davacı FATMA YAVUZ Davalılar Erol Bozaba ve İ**** A****** aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali Ve Tescil (Satın Almaya Dayalı) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; 23/10/2018 tarihli karar ile ;
Açılan davanın KABULÜ ile, İzmir ili, Karabağlar ilçesi, Bozyaka mahallesi 30916 ada 3 parsel sayılı taşınmazda Mehmet Fuat oğlu Erol Bozaba 'ya ait 3/4 hisseye ait tapu kaydının iptali ile davacı Fatma Yavuz adına tapuya kayıt ve tesciline,
Yine İzmir ili, Narlıdere ilçesi, 6356 ada 2 parselde 1. Kat 2 nolu Mehmet Fuat oğlu Erol Bozaba'ya ait tapu kaydının iptali ile davacı Fatma Yavuz adına tapuya kayıt ve tesciline,
Alınması gereken harcın 8.948,61 TL olduğu dikkate alınarak, peşin alınan 29,20 TL harcın mahsubu ile bakiye 8.919,41 TL'nin davalılardan alınarak hazineye irat kaydına,
Davacı tarafından yatırılan 29,20 TL başvurma harcı, 29,20 TL peşin harç, 1.510,90 TL posta ve talimat giderleri toplamı olan 1.569,30 TL yargılama giderinin davalılardan alınarak davacıya ödenmesine
Davacı kendisini vekille temsil ettirdiğinden, AAÜT uyarınca vekalet ücretinin 13.230,00 TL vekalet ücretinin davalılardan alınarak davacıya verilmesine,
Taraflarca yatırılan ve kullanılmayan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde ilgilisine iadesine,karar verilmiş olup, karar davalı İ**** A*****'ın tebligata sarih açık adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiş olup, ilamının gazetede yayınlandığı tarihten itibaren bir hafta sonra davalıya tebliğ edilmiş sayılmasına tebliğden itibaren 2 hafta içinde mahkememize verilecek dilekçe ile İzmir Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yoluna müracaat edebileceği hususu Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 09/11/2018