Yazdır

T.C. İSTANBUL 18. İŞ MAHKEMESİ

ESAS NO : 2013/126 Esas

DAVALILAR : 1- SOLAKOĞLU HAFRİYAT İNŞAAT NAKLİYAT MADENCİLİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Davacılar MAHMUT TAŞ, FATMA TAŞ, İDRİS TAŞ, İLYAS TAŞ, ŞAHİN TAŞ ve HATİCE TAŞ tarafından aleyhinize açılan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin davalı Solakoğlu Hafriyat İnşaat Nakliyat Madencilik Taahhüt Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi'ne evrakın T.K.'nun 35 maddesine göre tebliğ edilemediği, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından bilirkişi raporu ve ıslah dilekçesinin tarafınıza ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Bilirkişinin Mahkememize sunduğu 05/05/2017 tarihli raporunda özetle;
A) Müteveffanın annesi Fatma TAŞ'ın SGK gelirlerinin rücu edilebilecek bölümü ile karşılanmamış maddi tazminat alacağının;
a) 1. seçenekte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı rayiç ücret seviyesine göre 74.808.84 TL olduğunu (TALEP: 1.000,00 TL),
b) 2. seçenekte, Türkiye Maden İşçileri Sendikası tarafından bildirilen emsal ücret seviyesine (yasal asgari ücretlerin 2 katına) göre 96.499,51 TL olduğunu (TALEP: 1.000,00 TL),
B) SGK'ca iş kazası kolundan gelir bağlanması için gerekli yasal koşulları taşımadığı anlaşılan babası Mahmut TAŞ'ın, Yüksek Yargıtay 21. Hukuk Dairesinin bu konudaki oturmuş ve yerleşmiş içtihatlarına göre destekten yoksun kalma nedeniyle maddi tazminata da hak kazanamayacağı, davacı tarafın müteveffanın babasının da iş kazası kolundan gelire hak kazanması gerektiğini ve giderek maddi tazminat talep edebileceğini iddia etmesi durumunda, bu hususta SGK ve işverenler aleyhine tespit davası açması hususunda önel verilmesi gerekeceğini (TALEP: 1.000,00 TL),
C) Manevi tazminat miktarlarının takdirinin Sayın Mahkemeye ait bulunduğunu (TALEP: Dava dilekçesinde, müteveffanın annesi için 50.000,00'er TL ve kardeşlerinin her biri için 25.000,00'er TL manevi tazminat talep edilmiştir),
D) Sayın Mahkemece takdir olunacak maddi ve manevi tazminatların olay tarihi olan 18.06.2012 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili gerektiği sonuç ve kanaatine varıldığıbelirtilmiştir.
Davacı vekili 29/09/2017 tarihli ıslah dilekçesinde özetle; Dava değerini arttırdıkları kısım ile dava dilekçesinde talep ettikleri miktarların birleştirilmesi sonucu, davacı Fatma TAŞ yönünden 74.808,84 TL maddi tazminatın kaza tarihinden itibaren işletilecek yasal faiziyle davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.
Bilirkişi raporuna HMK. nun 281. Maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız, ıslah dilekçesine karşı beyanda bulunmak üzere de 2 haftalık sürenizin bulunduğu ve Durusma Günü: 07/01/2020 günü saat: 10:25'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, aksi taktirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu ilanen tebliğ olunur.11/09/2019