Yazdır
İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Tekzip (düzeltme ve cevap hakkı) metni

İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Dosya Numarası
:
2018/219 Esas
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu.

5187 Sayılı Basın Kanununun 14 ve 18. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - Bu Kanunun amacı, basın özgürlüğünü ve bu özgürlüğün kullanımını düzenlemektir.
Bu Kanun basılmış eserlerin basımı ve yayımını kapsar.


Düzeltme ve cevap:
Madde 14 - Süreli yayınlarda kişilerin şeref ve haysiyetini ihlal edici veya kişilerle ilgili gerçeğe aykırı yayım yapılması halinde, bundan zarar gören kişinin yayım tarihinden itibaren iki ay içinde göndereceği suç unsuru içermeyen, üçüncü kişilerin hukuken korunan menfaatlerine aykırı olmayan düzeltme ve cevap yazısını; sorumlu müdür hiçbir düzeltme ve ekleme yapmaksızın, günlük süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren en geç üç gün içinde, diğer süreli yayınlarda yazıyı aldığı tarihten itibaren üç günden sonraki ilk nüshada, ilgili yayının yer aldığı sayfa ve sütunlarda, aynı puntolarla ve aynı şekilde yayımlamak zorundadır.
Düzeltme ve cevapta, buna neden olan eser belirtilir. Düzeltme ve cevap, ilgili yazıdan uzun olamaz. Düzeltme ve cevaba neden olan eserin yirmi satırdan az yazı veya resim veya karikatür olması hallerinde düzeltme ve cevap otuz satırı geçemez.
Süreli yayının birden fazla yerde basılması halinde, düzeltme ve cevap yazısı, düzeltme ve cevap hakkının kullanılmasına sebebiyet veren eserin yayımlandığı bütün baskılarda yayımlanır.
Düzeltme ve cevabın birinci fıkrada belirlenen süreler içinde yayımlanmaması halinde yayım için tanınan sürenin bitiminden itibaren, birinci fıkra hükümlerine aykırı şekilde yayımlanması halinde ise yayım tarihinden itibaren onbeş gün içinde cevap ve düzeltme talep eden kişi, bulunduğu yer sulh ceza hakiminden yayımın yapılmasına veya bu Kanun hükümlerine uygun olarak yapılmasına karar verilmesini isteyebilir. Sulh ceza hakimi bu istemi üç gün içerisinde, duruşma yapmaksızın, karara bağlar.
Sulh ceza hakiminin kararına karşı acele itiraz yoluna gidilebilir. Yetkili makam üç gün içinde itirazı inceleyerek karar verir. Yetkili makamın kararı kesindir.
Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına hakim tarafından karar verilmesi halinde, birinci fıkradaki süreler, sulh ceza hakiminin kararına itiraz edilmemişse kararın kesinleştiği tarihten, itiraz edilmişse yetkili makamın kararının tebliği tarihinden itibaren başlar.
Düzeltme ve cevap hakkına sahip olan kişinin ölmesi halinde bu hak, mirasçılardan biri tarafından kullanılabilir. Bu durumda, birinci fıkradaki iki aylık düzeltme ve cevap hakkı süresine bir ay ilave edilir.


Düzeltme ve cevabın yayımlanmaması:
Madde 18 - Düzeltme ve cevabın yayımlanmasına ilişkin kesinleşmiş hakim kararlarına uymayan sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili onmilyar liradan yüzellimilyar liraya kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Adli para cezası, bölgesel süreli yayınlarda yirmimilyar liradan, yaygın süreli yayınlarda ellimilyar liradan az olamaz.(*)
Sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili hakkında verilen adli para cezasının ödenmesinden yayın sahibi, sorumlu müdür ve sorumlu müdürün bağlı olduğu yetkili ile birlikte müteselsilen sorumludur.(*)
Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması veya 14 üncü maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyulmaksızın yayımlanması hallerinde hakim ayrıca, masraflar yayın sahibi tarafından karşılanmak üzere, bu yazının tirajı yüzbinin üzerinde olan iki gazetede ilan şeklinde yayımlanmasına da karar verir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
İSTANBUL 2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO :2018/219
KARAR NO :2018/302

Takvim Gazetesinin 13/11/2011 tarihli nüshasının 1.sayfasında yayınlanan "dolar uçtu", 4.sayfasında "Manukyan Düğünü" başlıklı yazılar hakkında Kadıköy 7. Sulh Ceza Mahkemesi'nin 2011/1067 D.iş sayılıve 08/12/2011 tarihli kararı ile Düzeltme ve Cevabın yayımlanmasın karar verildiği, itiraz üzerine Kadıköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 2012/10 D.iş sayılı ve 27/01/2012 tarihli kararı itirazın reddine karar verilerek kararın kesinleşmesine rağmen Düzeltme ve Cevabın Yayımlanmaması nedeniyle;
Sanıklar ABDULLATİF ÖZTÜRK ile YUSUF YAZICIOĞLU hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonunda verilen 2018/219 esas 2018/302 karar ve 06/12/2018 tarihli kararda“Düzeltme ve cevap yazısının yayımlanmaması nedeniyle 5187 Sayılı Yasa'nın 18/son maddesi uyarınca bu yazının ilanına” karar verilmiş olup, verilen işbu karar Yargıtay 19.Ceza Dairesi'nin 15/04/2019 tarih, 2019/1040 esas 2019/7245 karar sayılı ilamı ile 15/04/2019 tarihinde kesinleşmiş olmakla;
Aşağıdaki düzeltme ve cevap yazısı İLAN OLUNUR.30/05/2019

DÜZELTME VE CEVAP METNİ
"Mırız Ailesinden Açıklama:
Takvim Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürlüğüne,
Ulusal düzeyde günlük süreli yayın yapan Takvim Gazetesinin 13.11.2011 tarihli 1.sayfa sağ alt köşesinde resimli "Dolar Uçtu" başlığı ile manşetten verilen ve ayrıntıları da 4.sayfada "Manukyan Düğünü" başlığı altında yer alan Müjdat Göktaş imzalı muhabir tarafından haberleştirilen düğünle ilgili haber başlığı ve içeriği, müvekkilimiz Akanay MIRIZ ve Ailesinin şeref ve haysiyetini ihlal edici nitelikte olup, gerçeğe aykırı bilgiler içermektedir.
Habere konu edilen düğünde evlenen müvekkilim Akanay MIRIZ ve ailesinin hiçbir ferdi ile "Matild Manukyan" arasında ne sıhri, ne kan hısımlığı olmadığı gibi, herhangi bir maddi-manevi, ticari ya da hukuki ilişki bulunmamaktadır. Haberde iddia edildiğinin aksine müvekkilimizin annesi Aliye MIRIZ(YILDIRIM), Matild Manukyan'ın kızı olmayıp, Akanay MIRIZ da Matild Manukyan'ın torunu değildir. Ayrıca tümü belgeye dayalı düğün masrafları da abartılı olarak yayımlanmıştır. Düzeltilir."
Akanay MIRIZ-Aliye MIRIZ (YILDIRIM)
Halil Osman MIRIZ
Vekili
Av.Sebahattin ZORLU

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.