Yazdır

İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA DAVET


Şirketimiz 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'da aşağıda yazılı Olağan Genel Kurul gündemini görüşüp karara bağlamak üzere İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4.Levent - Istanbul adresinde yapılacağından, Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur. Toplantıya, kendi adına kayıtlı en az bir hisseye sahip olanlar, fiziki veya elektronik ortamda, bizzat veya vekalet vermek suretiyle katılabilirler.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 415. maddesinin 4. fikrası uyarınca genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanamayacaktır. Genel Kurullara bizzat katılacak veya vekil gönderecek ortaklarımızın, paylarını Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır. Genel kurullara şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın toplantıda kimlik göstermeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç 23 Mart 2020 günü saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. TTK'nın 1527. maddesinin 4. fikrası uyarınca isteyen ortaklarımız Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda ve şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabileceklerdir. Genel Kurul Toplantısına şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyenlerin, bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. Toplantılara vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın 3. kişiler lehine noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden en az bir hafta önce 18 Mart 2019, Cuma günü mesai saati bitimine kadar, Şirket Merkezi'ne ulaştırmaları veya toplantıya katılacak vekilin kimlik bilgilerinin toplantı gününden 1 (bir) gün öncesine kadar EGKS'ne kaydettirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, EGKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısına hem fiziken hem de EGKS üzerinden katılabilir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur. Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur. TTK'nin 1526. maddesi uyarınca tüzel kişi ortaklar adına EGKS üzerinden yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince şirket namina kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imza ile imzalanması gerekmektedir. Genel Kurul toplantısına fiziken katılmak isteyen Sayın Ortaklarımızın veya vekillerinin toplantı gününde, kimlik kontrollerinin yapılabilmesi için toplantı saatinden en az bir saat öncesine kadar toplantıya teşrifleri rica olunur.

İŞ FİNANSAL KİRALAMA ANONİM ŞİRKETİ'NİN 24 MART 2020 TARİHİNDE YAPILACAK OLAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI'NA AİT
GÜNDEM


1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2. 2019 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Beyanı ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3. 2019 yılı Finansal Tablolarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
4. Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine Türk Ticaret Kanunu'nun 363. ve Ana Sözleşmenin 9. Maddesi gereği seçilen üyelerin üyeliklerinin onaylanması,
5. Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası,
6. Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Kar Dağıtımı Önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması, kar dağıtım tarihinin tespit edilmesi,
7. Tescil edilmiş mevcut esas sözleşmeye göre Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti, üyelerin şirket dışında aldığı görevler ve gerekçesinin pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
8. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9. Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için ilgili mevzuatta belirtilen kişilere izin verilmesi,
10. Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yazılı muameleler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
11. Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
12. 2019 yılı bağışlarının Genel Kurulun bilgisine sunulması,
13. Sermaye Piyasası Kanunu'nun 19. Maddesinin 5. Fikrası uyarınca Şirket tarafından 2020 yılında yapılacak bağışların üst sinirinin belirlenmesi.

Toplantı Yeri : İş Kuleleri 34330 İş Bankası Oditoryum Binası 4.Levent-Istanbul

Toplantı Tarihi : 24 Mart 2020, Saat 14:00

VEKALETNAME İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NA

İş Finansal Kiralama A.Ş.'nin 24 Mart 2020 Salı günü saat 14:00'da İş Kuleleri, 34330, İş Bankası Oditoryum Binası, 4.Levent-Istanbul adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul

toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy verme, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere ..
...............'yi vekil tayin ettim.

A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır.)

B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN
a) Tertip ve Serisi
b) Numarası
c) Adet ve Nominal Değeri
d) Oyda imtiyazı olup olmadığı
e) Hamiline-nama yazılı olduğu :

ORTAĞIN Adı Soyadı veya Ünvanı Imzası Adresi

NOT (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkları için açıklama yapılır.