Yazdır
TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.

Bandrol ücreti ihbarnamesinin ilanen tebliği

TRT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MUHASE VE FİNANSMAN DAİRESİ BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01034967
Şehir : Ankara
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ ASYA 04.08.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
NEOI TM ELEKTRONİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Tebligat Muhatabı
:
Vergi mükellefleri

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ÖDEME EMRİ

(AMME ALACAKLARI İÇİN)

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

MUHASEBE VE FİNANSMAN DAİRESİ BAŞKANLIĞI

MÜKELLEFİN
Adı Soyadı (Unvanı) : NEOI TM ELEKTRONİK İLETİŞİM SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adresi : Nispetiye Cad. Özden Sk. No:13 Etiler Beşiktaş/İSTANBUL
ÖDEME EMRİNİN
Dönemi Türü Vadesi Miktarı (TL)
2013 Yılı Bandrol Ücreti Gecikme Faizi 15 Gün 7.594,40
Toplam 10.862,45
İtiraz Mercii : İstanbul İdare Mahkemesi
İtiraz Süresi : Tebliğ tarihinden itibaren 15 (on beş) gündür.
İhbarnamenin Türü : İlanen Tebliğ İlan Tarihi : 07.11.2018 Sayısı : ILN00889606
Yukarıda mahiyeti ve miktarı gösterilen borcunuz vadesi geçtiği halde ödenmemiştir. Bu ödeme emrinin tebliği tarihinden itibaren 15 gün içinde borcunuzu aşağıda hesap numaraları belirtilen bankalara ödemeniz veya borcunuzu karşılayacak değerde mal bildiriminde bulunmanız, haczi kabil malınız yoksa bildirmeniz icap eder. Bu mecburiyetlere riayet etmediğiniz takdirde Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 55, 60, 111 ve 114 üncü maddeleri hükümlerine göre;
1- Borcunuzun, menkul ve gayrimenkul mallarınızla her türlü hak ve alacaklarınız hacz edilerek paraya çevrilmek suretiyle tahsil edileceği,
2- Mal bildiriminde bulununcaya kadar 3 ayı geçmemek üzere hapis ile tazyik olacağınız,
3- Mal bildirini gerçeğe aykırı surette yaptığınız veya yaşayış tarzınız mal bildiriminize uymadığı takdirde Üç aydan Bir yıla kadar hapis ile cezalandırılacağınız,
4- Haczi kabil malınız olmadığı yolunda bildirimde bulunmanız halinde bu bildirimle birlikte veya bildirim tarihinden itibaren 15 gün içinde en son kanuni ikametgah ve iş adresinizi, daimi mükellefiyetiniz bulunan diğer tahsil dairelerini ve kamu idarelerini ve bu dairelerdeki hesap ve kayıt numaralarını bildirmediğiniz ve nüfus suretini vermediğiniz takdirde bir aya kadar hafif hapis veya adli para cezası ile cezalandırılacağınız,
5- 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 58 inci maddesi uyarınca ödeme emrine, tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde dava açabileceğiniz, bu taktirde yetkili mahkemenin İstanbul İdare Mahkemesi olduğu, yargılama sonucunda tamamen veya kısmen haksız çıkmanız halinde bu madde uyarınca hakkındaki davanın reddolunduğu tutardaki amme alacağı yüzde 10 (On) zamla tahsil edilir.
6- Bu ödeme emrine ilişkin olarak Bandrol Müdürlüğüne bağlı Alacak Takibi ve İcra Servisinin (0 312) 4632611 numaralı telefonlarından bilgi alabileceğiniz,
önemle tebliğ olunur.
NOT: FAİZ TUTARI ÖDEME GÜNÜ GÜNCELLENECEKTİR.
Ödeme yapılabilecek banka hesap numaraları aşağıdadır.
Vakıfbank TRT Oran Şubesi BANDROL CEZA HESABI İban No: TR15 0001 5001 5800 7303 6436 75
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.