Yazdır

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA DAVET

Şirketimizin 2019 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurulu, gündemindeki maddeleri görüşmek ve karara bağlamak üzere 18 Nisan 2020 Cumartesi günü saat 11:00’de Anbar Mahallesi 895. Sokak KAYSERİ adresindeki Şirket merkezinde toplanacaktır.
Pay sahiplerimiz, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1527’nci maddesi hükümleri uyarınca toplantıya fiilen bizzat katılabilecekleri gibi elektronik ortamda da katılarak oy kullanabilirler. Toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerimizin veya temsilcilerinin Elektronik İmza Sertifikası’na sahip olmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısı’na, elektronik ortamda katılmak isteyen “elektronik imza sahibi” pay sahiplerimiz, 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde Genel Kurul Toplantısı’na katılımları mümkün olmayacaktır. Pay sahiplerimiz elektronik ortamda genel kurula katılıma ilişkin gerekli bilgiyi, “Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.” (MKK)’dan ve/veya “MKK”nın “www.mkk.com.tr” adresindeki web sitesinden edinebilirler.
Pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri dahilinde, paylarını herhangi bir kuruluş nezdinde depo ettirme zorunlulukları bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısı’na katılmak isteyen pay sahiplerimizin, “MKK”nın kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Genel Kurul Toplantısı’na “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilcisi olup olmadığının kontrolü söz konusu “MKK”dan sağlanan “pay sahipleri listesi” üzerinden yapılacaktır.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek pay sahiplerimizin, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için, vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun şekilde düzenlenmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-23.1) ile düzenlenen diğer hususları da yerine getirerek, düzenlenen vekaletname formunda yer alan imzayı onaylattırarak veya noter huzurunda düzenlenmiş imza beyanını imzalı vekaletname formuna eklemek suretiyle Şirketimize ibraz etmeleri gerekmektedir. Vekâletname formu örneği Şirketimiz merkezinden veya Şirketimizin www.erbosan.com.tr adresindeki Şirket İnternet Sitemizden de temin edilebilir. Yetkilendirme Elektronik Genel Kurul Sistemi (“EGKS”) üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı “MKK”dan alınan listede bulunmalıdır. Yetkilendirme “EGKS”den yapılmamışsa mevzuata uygun bir vekaletnamenin ibrazı gerekmektedir.
2019 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Yönetim Kurulu’nun Kar Dağıtımı teklifi, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, Kar dağıtımı Politikası ve Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta öncesinden itibaren, Şirket merkezinde ve www.erbosan.com.tr adresindeki Şirket internet sitesinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunarız.
ERBOSAN
ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.
YÖNETİM KURULU

OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ:
1- Açılış yoklama
2- Divan Heyeti seçimi
3- Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.
4- 2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması
5- 2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.
6- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.
7- Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması
8- Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi
9- Yönetim Kurulu’nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması
10- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme esasları” hakkında bilgi verilmesi
11- Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti
12- Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun onaylanması.
13- 2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması
14- Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
15- Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi
16- Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’unun 395-396’inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi
17- Dilek ve temenniler.

VEKALETNAME
ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.

ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.’nin 18 Nisan 2020 Cumartesi günü, saat 11:00’de Anbar Mahallesi 895. Sokak No:9 Melikgazi / KAYSERİ .adresinde yapılacak olağan genel kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ..............................................................’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

1

Açılış yoklama

2

Divan Heyeti seçimi

3

Genel Kurul adına zaptı imzalamaya Divan Heyetine yetki verilmesi.

4

2019 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5

2019 Yılı Bilanço ve Kar Zarar Hesabının okunması, görüşülmesi ve onaylanması.

6

Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri.

7

Esas sözleşmenin Şirketin Sermayesi başlıklı 7. Maddesine ilişkin tadillerin görüşülmesi ve karara bağlanması

8

Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, 2020 yılı için bir sonraki olağan genel kurula kadar görev yapmak üzere yönetim kurulu üyelerinin seçimi ile bağımsız üye aday listesinin genel kurulun bilgisine sunulması, üzerinde görüşülmesi ve bu listede yer alan adaylar arasından bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi

9

Yönetim Kurulu’nun, 2019 yılı karı ile ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması

10

Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticilerin “Ücretlendirme esasları” hakkında bilgi verilmesi

11

Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri ücretlerinin tespiti

12

Yönetim Kurulu tarafından, 2020 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu’nun onaylanması.

13

2019 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların görüşülmesi ve karara bağlanması

14

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-17.1) sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliğ"i ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) maddesinde belirtilen kişilerin bu maddede belirtilen işlemleri hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15

Şirket tarafından 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul’un bilgilendirilmesi

16

Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.’unun 395-396’inci Maddelerinde yazılı, şirketlerle iş yapma ve diğer muamelelerin ifası hususunda yetki verilmesi

17

Dilek ve temenniler.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI