Yazdır
BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Genel kurul toplantı duyurusu

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
11.03.2020 11:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00’de, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Organize Sanayi Bölgesi 7.Cad. No:1 Altıeylül / Balıkesir adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini göstererek veya banka, noter veyahut resmi bir kuruma emanet etmişlerse bu yerlerden alacakları (Pay senetleri tertip ve miktarını belirten) bir belgeyi getirerek toplantıdan en az bir hafta önce giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıya katılamayacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu şirket merkezinden temin edip usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

V E K A L E T N A M E

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.’ nin 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00’de Organize Sanayi Bölgesi 7.cad. No:1 Altıeylül BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................................................. Vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

  1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

  1. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

  1. Tertip ve serisi,

  2. Numarası,

  3. Adet-Nominal değeri,

  4. Oyda imtiyazı olup olmadığı,

  5. Hamiline-Nama yazılı olduğu,


ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
2-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ile Kar Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
4-Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması.
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
6-2019 yılı kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
7-Yönetim Kurulunca belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin genel kurul tarafından onaylanması.
8-6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.