Yazdır

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU’NDAN

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI

Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00’de, aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Organize Sanayi Bölgesi 7.Cad. No:1 Altıeylül / Balıkesir adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızın toplantıya katılabilmeleri için sahip oldukları pay senetlerini göstererek veya banka, noter veyahut resmi bir kuruma emanet etmişlerse bu yerlerden alacakları (Pay senetleri tertip ve miktarını belirten) bir belgeyi getirerek toplantıdan en az bir hafta önce giriş kartı almaları gerekmektedir.
Toplantıya katılamayacak ortaklarımızın aşağıda örneği bulunan vekâletname formunu şirket merkezinden temin edip usulüne uygun doldurarak imzalarını notere onaylattırmaları veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzalarını taşıyan vekâletname formuna eklemek suretiyle hazırlayarak kendilerini temsil ettirmeleri gerekmektedir.

V E K A L E T N A M E

BALIKESİR ELEKTROMEKANİK SANAYİ TESİSLERİ A.Ş.’ nin 11 Mart 2020 Çarşamba günü saat 11:00’de Organize Sanayi Bölgesi 7.cad. No:1 Altıeylül BALIKESİR adresindeki BEST A.Ş. toplantı salonunda yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere .................................................. Vekil tayin ediyorum.

TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

  1. Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar : (Özel talimatlar yazılır)

  1. Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

  2. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır.)

Talimatlar: (Özel talimatlar yazılır.)

ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU PAY SENEDİNİN

  1. Tertip ve serisi,

  2. Numarası,

  3. Adet-Nominal değeri,

  4. Oyda imtiyazı olup olmadığı,

  5. Hamiline-Nama yazılı olduğu,


ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI
İMZASI

NOT: (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir.(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

TOPLANTI GÜNDEMİ

1-Açılış ve Başkanlık divanı seçimi, Genel Kurul Tutanağının imzalanması hususunda Divana yetki verilmesi.
2-2019 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu, Bağımsız Denetçi Raporu, Bilanço ile Kar Zarar hesabının okunması, görüşülmesi ve oya sunulması,
3-Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2019 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı aklanmaları.
4-Yönetim Kurulu üye sayısı ile görev sürelerinin belirlenmesi ve seçim yapılması.
5-Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
6-2019 yılı kar dağıtımının görüşülerek karara bağlanması.
7-Yönetim Kurulunca belirlenen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.’nin genel kurul tarafından onaylanması.
8-6102 sayılı T.T.K ve ilgili mevzuata uygun olarak temettü avansı dağıtılması için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
9-Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K’nun 395. Ve 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi.