Yazdır
SINIRLI SORUMLU İSKENDERUN SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

Genel Kurul Toplantısı'na cağrı

SINIRLI SORUMLU İSKENDERUN SU ÜRÜNLERİ KOOPERATİFİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00997379
Şehir : Hatay / İskenderun
Yayınlandığı Gazeteler

SES 22.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
31.05.2019 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

S.S. İskenderun Su Ürünleri Kooperatifinin 2018 yılı faaliyetlerine ait yıllık olağan genel kurul toplantısı 15.05.2019 günü saat 11.00 da S.S.İskenderun Su Ürünleri Kooperatifi Balıkçı Barınağı İskenderun /Hatay adresinde yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk temin edilmediği takdirde ikinci toplantı 31.05.2019 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Sayın ortaklarımızı toplantıya davet eder ve ilanen duyurulur.

GÜNDEM

  1. Açılış ve yoklama
  2. Divan heyetinin teşekkülü ve saygı duruşu
  3. Yönetim ve denetleme kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi, kabulü veya reddi.
  4. 31.12.2018 tarihli Bilanço ve gelir - gider tablolarının okunması, görüşülmesi ibrası

5 Yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ibrası.
6.2019 yılına ait tahmini bütçenin okunması görüşülmesi karara bağlanması, kabulü. Reddi.

  1. Kooperatif adına yapılacak iş ve işlemler için yönetim kuruluna yetki verilmesi.
  2. Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine ödenecek ücret ve harcırahların tespiti.
  3. ÜyeIik şartlarını yerine getirmeyen ortakların durumlarının görüşülüp karara bağlanması
  4. Dilek ve temenniler

Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.