Yazdır
ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Genel kurul toplantısına davet

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00757411
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

HÜRSES 23.02.2018
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
üyeler
Toplantı Tarihi
:
31.03.2018 10:00

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI GENEL KURUL İLANI

T.D.B. Antalya Diş Hekimleri Odası’nın 17.Olağan Genel Kurul Toplantısı; Aşağıda belirtilen yer, tarih ve gündemle yapılacaktır.
Tüm üyelerimizin katılımının 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca zorunlu olduğu ilanen duyurulur.
Yönetim Kurulu
GÜNDEM:
Odamız 17. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun 31 Mart -01 Nisan 2018 (gerekli çoğunluk sağlanamazsa 07-08 Nisan 2018) tarihlerinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;
17. Seçimli Olağan Genel Kurul Gündemi
31 Mart 2018 Cumartesi - Saat 10:00

1- Açılış
2- Divan seçimi
3- Saygı duruşu
4- Yönetim Kurulu adına Başkan'ın konuşması
5- Konukların konuşmaları
6- Raporların okunması
a) Çalışma Raporu'nun okunması
b) Mali Raporlar'ın okunması
c) Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması
7- Raporlar'ın görüşülmesi
8- Yönetim Kurulu ve Raporlar'ın ibra edilmesi
9- Yeni dönem Tahmini Bütçesi'nin okunarak karara bağlanması
10- Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya kiralanması, mevcut taşınmazların
satılması veya kiraya verilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
11- Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tesbiti
12- Oda Yönetim Kurulu'nda görev alacaklara hayat sigortası yaptırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi
13- Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler
14- Seçime katılacak adayların belirlenmesi ve açıklanması
a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
d) Türk Diş Hekimleri Birliği Delegeleri

01 Nisan 2018 Pazar - Saat 09:00-17:00 Seçim

17. Olağan Genel Kurul Toplantısı Organ Seçimleri
Tarih : 31 Mart 2018 Cumartesi Tarih : 01 Nisan 2018 Pazar
Saat :10:00 Saat : 09:00-17:00
Yer :TDB Antalya Diş Hekimleri Odası Yer : TDB Antalya Diş Hekimleri Odası
Meltem Mah. Meltem Bulv.3808 Sk. Meltem Mah. Meltem Bulv. 3808 Sk.
12/7 ANTALYA 12/7 ANTALYA

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 17.Olağan Genel Kurul toplantısı 07 Nisan 2018 Cumartesi günü aynı saat ve gündemle; seçimlerde oy kullanma işlemi ise 08 Nisan 2018 tarihinde saat 09:00-17:00 arası Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonunda yapılacaktır.

3224 sayılı T.D.B. Kanunu
Madde 39.- Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurullu delegelerinin katılmaları veya oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Birlik Genel Kurul Delegeleri de iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.