Yazdır
S. S. ERKİLET SULAMA KOOP.  BŞK.

Genel kurul toplantısına davet ilanı

S. S. ERKİLET SULAMA KOOP. BŞK.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01010718
Şehir : Kayseri
Yayınlandığı Gazeteler

E-HABER KAYSERİ 12.06.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Üyeler
Toplantı Tarihi
:
30.06.2019 11:00

1163 Sayılı Kooperatifler Kanununun 6. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Tarif:
Madde 1 - (Değişik madde: 21.04.2004 - 5146 S.K/Madde 1)
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir.

Anasözleşmeye konacak hükümler:
II - İhtiyari hükümler:
Madde 5 - Anasözleşme ayrıca aşağıdaki hususları da kapsıyabilir.
1. Genel kurulun toplantısı, kararların alınması, oyların kullanılması hakkındaki hükümler;
2. Kooperatifin çalışma şekline dair esaslar;
3. Kooperatifin birliklerle olan münasebetleri;
4. Kooperatifin diğer bir kooperatifle birleşmesine ait hükümler;
5. Kooperatifin süresi.

III - Yorumlayıcı hükümler:
Madde 6 - 5 inci maddenin 1 ve 2 nci bentlerinde yazılı hususlar hakkında anasözleşmede hüküm olmadığı takdirde aşağıdaki hükümler uygulanır.
1. Genel kurul, kooperatifi temsile yetkililer tarafından imzalanan taahütlü mektuplarla veya mahalli gazete ile köylerde ise yazılı olarak imza karşılığı toplantıya çağrılır.
2. Kooperatifin faaliyeti; kooperatifin amacı ve çalışma konusuyle sınırlıdır.

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.1163.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

S.S ERKİLET SULAMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2019 Pazar günü saat 11:00’ de Kooperatif Binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15.07.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantı gününde hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

Mehmet ERTAŞ Bayraktar KÜRKÇÜOĞLU Mehmet GÜNTAY

Üye 2.Başkan Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Divan heyetinin seçimi.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporunun sunulması

4. Bilançonun ve Gelir-Gider cetvelinin sunulması

5. Raporların müzakeresi

6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

7. 2019 yılı Tahmini bütçesinin sunulması ve kabulü

8. 7139 sayılı kanunla 6200 sayılı kanuna eklenen Sulama Kooperatifimiz ile ilgili DEVİR ve FERAGAT maddesi gereğince Kooperatifimize ait sulama tesisleri mülkiyetinin Kayseri Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğüne Genel Kurul onayı ile kararının görüşülmesi ve karara bağlanması .

9. Ücret ve yollukların belirlenmesi

10. Dilek ve Temenniler - Kapanış

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.