Yazdır

S.S ERKİLET SULAMA KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN

Kooperatifimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere 30.06.2019 Pazar günü saat 11:00’ de Kooperatif Binasında yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15.07.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin toplantı gününde hazır bulunmalarını önemle rica ederim.

Mehmet ERTAŞ Bayraktar KÜRKÇÜOĞLU Mehmet GÜNTAY

Üye 2.Başkan Yönetim Kurulu Başkanı

GÜNDEM

1. Açılış ve Yoklama

2. Divan heyetinin seçimi.

3. Yönetim ve Denetleme Kurulu faaliyet raporunun sunulması

4. Bilançonun ve Gelir-Gider cetvelinin sunulması

5. Raporların müzakeresi

6. Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrası

7. 2019 yılı Tahmini bütçesinin sunulması ve kabulü

8. 7139 sayılı kanunla 6200 sayılı kanuna eklenen Sulama Kooperatifimiz ile ilgili DEVİR ve FERAGAT maddesi gereğince Kooperatifimize ait sulama tesisleri mülkiyetinin Kayseri Devlet Su İşleri 12.Bölge Müdürlüğüne Genel Kurul onayı ile kararının görüşülmesi ve karara bağlanması .

9. Ücret ve yollukların belirlenmesi

10. Dilek ve Temenniler - Kapanış