Yazdır
TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Hisse hatasının düzeltilmesine ilişkin ilan

TAVAS TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01133777
Şehir : Denizli / Tavas
Yayınlandığı Gazeteler

YENİ OLAY 17.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Osman AYDIN

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 541, 643. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

İKİNCİ KİTAP : Ticaret Şirketleri

-DÖRDÜNCÜ KISIM : Anonim Şirket
--ONUNCU BÖLÜM : Sona Erme ve Tasfiye
---B) Tasfiye
----II - Tasfiye işleri
-----2. Alacaklıların çağrılması ve korunması:
Madde 541- (1) Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye memurlarına bildirmeye çağrılırlar.
(2) Alacaklı oldukları bilinenler, bildirimde bulunmazlarsa alacaklarının tutarı Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir bankaya depo edilir.
(3) Şirketin, henüz muaccel olmayan veya hakkında uyuşmazlık bulunan borçlarını karşılayacak tutarda para notere depo edilir; meğerki, bu gibi borçlar yeterli bir şekilde teminat altına alınmış veya şirket varlığının pay sahipleri arasında paylaşımı bu borçların ödenmesi şartına bağlanmış olsun.
(4) Yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlere aykırı hareket eden tasfiye memurları haksız olarak ödedikleri paralardan dolayı 553 üncü madde uyarınca sorumludur.


-ALTINCI KISIM : Limited Şirket
--BEŞİNCİ BÖLÜM : Sona Erme ve Ayrılma
---D) Tasfiye
Madde 643- (1) Tasfiye usulü ile tasfiyede şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır:

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

Tavas Tapu Müdürlüğünden :


İLANEN DUYURULUR.
(Kızılcabölük Mahallesi 134 da 16 parseldeki hisse hatası düzeltilecektir.)

Denizli İli Tavas İlçesi Kızılcablük Mahallesi 134 ada 16 parsel nolu 275.00 m2 miktarlı arsa'nın 71/275 hissesi adınıza kayıtlı olup; taşınmazda 13/01/1992 tarih ve 107 yevmiye ile yapılan imar tescili işleminde hisseler hatalı olarak dağıtıldığından, İbrahim oğlu Osman AYDIN ilanın tebliğinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde Müdürlüğümüze ya da kendisine en yakın tapu Müdürlüğüne gelerek muvafakat etmesi halinde hata düzeltilecektir. Müdürlüğümüze düzeltme için gelerek muvafakat edilmediği takdirde, 10/07/2019 tarihli 30827 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7181 sayılı Tapu Kanunu ve Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 23/07/2019 tarih ve 2019/7 (1801) sayılı genelge gereğince tebliğ tarihinden itibaren 30(otuz) gün içerisinde hisse hatası Müdürlüğümüzce re'sen düzeltilecektir. Müdürlüğümüzce yapılan düzeltme işlemine karşı, tebligat tarihinden itibaren 60(altmış) gün içerisinde Tavas Asliye Hukuk Mahkemesine dava açma hakkı bulunmaktadır. Dava açılmadığı takdirde düzeltme işlemi kesinleşecektir. 05/02/2020

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.