Yazdır
ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Olağan genel kurul toplantısına davet

ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00983586
Şehir : Balıkesir / Bandırma
Yayınlandığı Gazeteler

BANSES 19.04.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Ortaklar
Toplantı Tarihi
:
08.05.2019 14:00

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcileri Hakkında Yönetmelik 10. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; anonim şirketlerin genel kurul toplantılarının Kanuna, ilgili mevzuata, şirket esas sözleşmesine ve iç yönergeye uygun olarak yapılmasının sağlanması, şirketlerin genel kurul çalışmalarının esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren iç yönergede bulunacak asgari unsurların belirlenmesi, anonim şirketlerde kendisine pay ve pay senedi tevdi edilen kişilerin bu pay ve pay senedinden doğan genel kurul toplantısına katılma ve oy hakkının kullanılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Toplantı çeşitleri:
Madde 5 - (1) Şirketlerde aşağıda sayılan genel kurul toplantıları ve imtiyazlı pay sahipleri özel kurul toplantısı yapılır:
a) Olağan genel kurul toplantısı: Şirket organlarının seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporuna, karın kullanım şekline, dağıtılacak kar ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet dönemlerini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakereler yapmak ve karar almak üzere her hesap dönemi için yapılan toplantılardır.
b) Olağanüstü genel kurul toplantısı: Şirket için lüzumu halinde veya zorunlu ve ivedi sebepler çıktığı takdirde yapılan ve gündemini toplantı yapılmasını gerektiren sebeplerin oluşturduğu toplantılardır.
c) İmtiyazlı pay sahipleri özel kurulu toplantısı: İmtiyazlı payların bulunduğu şirketlerde, genel kurulun imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını sınırlayacak tarzda esas sözleşmeyi değiştirmeye karar vermesi halinde, Kanunun 454 üncü maddesine göre esas sözleşme değişikliği kararını onaylamak için sadece imtiyazlı pay sahiplerinin katılımıyla yapılan toplantılardır.
(2) İmtiyazlı pay sahiplerinin haklarını ihlal edecek nitelikteki esas sözleşme değişikliğinin görüşüleceği genel kurul toplantısında, imtiyazlı payları temsil eden sermayenin en az yüzde altmışına sahip olan imtiyazlı pay sahiplerinin veya temsilcilerinin toplantıda hazır bulunmaları ve bunların çoğunluğunun genel kurulda esas sözleşme değişikliğine olumlu oy vermeleri halinde, ayrıca özel kurul toplantısı yapılmaz.

Çağrı usulü:
Madde 10 - (1) Genel kurul toplantıya, esas sözleşmede belirtilen şekilde, internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketler internet sitelerinde ve her halde Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanan ilan ile çağrılır. Çağrı, toplantıya elektronik ortamda katılma sistemini uygulayan şirketlerde elektronik genel kurul sisteminde de yapılır. Ayrıca, pay defterinde yazılı pay sahipleri ile önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek adresini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 2499 sayılı Kanunun 11 inci maddesinin altıncı fıkrası hükmü saklıdır.
(2) Genel kurulun toplantıya çağrısı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır.
(3) Çağrısı yapılan ilk toplantıda nisabın temin edilememesi halinde, genel kurul aynı usulle yeniden toplantıya çağrılır. İlk toplantının ilan metnine, nisabın sağlanamaması halinde yapılacak ikinci toplantının çağrısına dair konulan hükümler geçersizdir.
(4) Azlığın istemi üzerine, Kanunun 420 nci maddesinin birinci fıkrası uyarınca genel kurul toplantısının, toplantı başkanının kararıyla bir ay sonraya ertelenmesi halinde, erteleme kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilir ve internet sitesi açmakla yükümlü olan şirketlerin internet sitelerinde karar tarihinden itibaren en geç beş gün içinde yayımlanır. Ertelenen genel kurul bir ay sonra yapılmak üzere, çağrı usulüne uyularak tekrar toplantıya çağrılır.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

İLAN
ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ticaret Sicil No: Bandırma, 5011

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı T.T.K.’nun 414. maddesi gereğince 08.05.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Şirket Şubesinin bulunduğu Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2018 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantısından en az iki hafta önce Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 Şirket şube adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

08.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2.2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.2018 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
4.2018 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
7.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,

8.Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞi
Sahibi olduğum/olduğumuz …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çemtaş Çemberciler Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ‘nin 08.05.2019 tarihinde saat 14.00’de Bandırma, 600 Evler Mahallesi , 1351 Sokak, No:13 adresinde gerçekleştirilecek 2018 yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………..’nu vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı/Soyadı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.