Yazdır

İLAN
ÇEMTAŞ ÇEMBERCİLER YAPI MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Ticaret Sicil No: Bandırma, 5011

Şirketimizin 2018 yılı hesap dönemine ait, Olağan Genel Kurul Toplantısı T.T.K.’nun 414. maddesi gereğince 08.05.2019 Çarşamba günü saat 14.00’de Şirket Şubesinin bulunduğu Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 adresinde, aşağıdaki gündem maddeleri çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
2018 yılına ait Finansal Tablolar, Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Genel Kurul Toplantısından en az iki hafta önce Bandırma, 600 Evler Mahallesi, 1351 Sokak, No:13 Şirket şube adresinde pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Genel Kurul toplantımıza, ortaklarımızın asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile vekillerinin katılımının sağlanması hususu ilan olunur.

08.05.2019 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması, Toplantı Başkanlığına Genel Kurul evraklarının imzalanması için yetki verilmesi,
2.2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3.2018 yılına ait Finansal Tabloların; Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile kar dağıtımı ile ilgili teklifin görüşülerek kabulü veya reddi,
4.2018 yılı itibari ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi hususunun müzakeresi ve karara bağlanması,
5.Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması,
6.Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi,
7.Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.’nun 395. ve 396. maddeleri gereğince yetki verilmesi,

8.Dilekler, kapanış.

VEKALETNAME ÖRNEĞi
Sahibi olduğum/olduğumuz …………TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak Çemtaş Çemberciler Yapı Malzemeleri Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ‘nin 08.05.2019 tarihinde saat 14.00’de Bandırma, 600 Evler Mahallesi , 1351 Sokak, No:13 adresinde gerçekleştirilecek 2018 yılına ait olağan/olağanüstü Genel Kurul toplantısında beni/bizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………..’nu vekil tayin ettim/ettik.
Vekaleti Veren
Adı/Soyadı :
Sermaye Miktarı :
Hisse Adedi :
Oy Miktarı :
Adresi :

Not: Vekaletnamenin noterden tasdik edilmesi, vekaletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekaleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekaletnameye eklenmesi gerekmektedir.