Yazdır
DOBERMAN IRK DERNEĞİ

Olağan Genel Kurul Toplantısına Davet

DOBERMAN IRK DERNEĞİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00996987
Şehir : Antalya / Kepez
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA HİLAL 15.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Genel kurul üyeleri
Toplantı Tarihi
:
31.05.2019 14:00

İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği 14. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 2 - Bu Yönetmelik; vakıfların bazı işlemleri ile dernekler ve dernek şube veya temsilciliklerin, federasyonlar ve konfederasyonların, merkezleri yurt dışında bulunan dernekler ile dernek ve vakıf dışındaki kar amacı gütmeyen kuruluşların Türkiye’deki şube veya temsilciliklerinin kuruluşu, genel kurul toplantıları, uluslararası faaliyetleri, yükümlülükleri, izne tabi faaliyetleri, lokal açmaları, sandık kurmaları ve diğer hususlar ile ilgili iş ve işlemlerini kapsamaktadır.


Toplantı çağrı usulü:
Madde 14 - (Değişik 1. fıkra: 23.01.2013 - 28537 S. R.G. Yön./1. md.) YÜRÜRLÜK Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DOBERMANN IRK DERNEĞİ

GENEL KURUL İLANI

Derneğimizin Olağan Genel Kurul toplantısı 31.05.2019 tarihinde saat 14.00 de (Çamlıbel Mah. 4937 Sok. NO: K1 Kepez/ Antalya ) Dernek Merkezinde yapılacaktır.
Bu toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı yeter sayı aranmaksızın 28.07.2017 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Üyelerimizin hazır bulunmaları önemle ilan olunur.
Gündem:

  1. Açılış ve Yoklama
  2. Divan teşkili
  3. Yönetim ve denetim kurullarının faaliyet ve hesap raporlarının okunması
  4. Görüşme
  5. Yönetim Kurulunun aklanması
  6. Tahmini bütçenin görüşülmesi ve oylanması
  7. Yönetim ve Denetim Kurullarının seçimi
  8. Dilekler ve kapanış.
Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.