Yazdır
DEVLET TİYATROLARI OPERA VE BALESİ ÇALIŞANLARI YARDIML.VAKFI

Olağan genel kurul toplantısına davet

DEVLET TİYATROLARI OPERA VE BALESİ ÇALIŞANLARI YARDIML.VAKFI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01000586
Şehir : İzmir / Konak
Yayınlandığı Gazeteler

9 EYLÜL 22.05.2019
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Vakıf üyeleri
Toplantı Tarihi
:
10.06.2019 14:00

Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıflar Yönetmeliği (99) (102) (113). maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç ve kapsam:
Madde 1 - (Değişik madde: 10.11.2013 - 28817 s. R.G. Yön./1. md.)
Bu Yönetmelik; yeni vakıfların kuruluşu, vakıfların yönetimi, faaliyetleri, denetimlerine ilişkin usul ve esaslar ile Vakıflar Meclisi, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Vakıf Uzmanlığı ve Uzman Yardımcılığı, Hukuk Müşavirliği ve Avukatlık ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukların düzenlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Meclis Seçim zamanı ve yeri:
Madde 99 - (1) Meclis Üyesi seçimleri ile ilgili çalışmalar, seçilmiş beş üyenin görev sürelerinin bitiminden üç ay önce başlar.
(2) Seçimler Ankara’da yapılır.
(3) Seçimin yapılacağı adres, tarihi ve saati ile temsilci seçimine ilişkin hususlar Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ilan edilir. Ayrıca yeni vakıflar, mülhak ve cemaat vakıflarına temsilci belirlemeleri için biri seçimden en az iki ay önce olmak üzere Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin birinde iki defa duyuru yapılır.

Temsilci ve Meclis Üyesi adaylarının ilanı:
Madde 102 - (1) Bölge müdürlükleri tarafından gönderilecek verilere dayanılarak oluşturulan temsilci listesi ile Meclis Üyesi seçilme şartlarını taşıyan adayların listesi, seçim tarihinden en az yedi gün önce Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde ve Türkiye genelinde yayımlanan tirajı en yüksek ilk beş gazetenin birinde ilan edilir.
(2) Listelere ilan tarihinden itibaren üç gün içerisinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir. İtirazlar hakkında itirazı takip eden günde karar verilir.
(3) İtiraz edilmeyen veya itiraz sonucu verilen karara göre, listeler soyadına göre alfabetik sıralama yapılarak oluşturulur.


Toplantı gündemi ve çağrı usulü:
Madde 113 - (1) Toplantıların gündemi başkan veya başkanın yetki verdiği bir üye tarafından tespit edilir. Toplantının günü, yeri, saati ve gündemi toplantının yapılacağı günden en az beş gün önce üyelere bildirilir. Beş günün hesabında duyuru günü ile toplantı günü hesaba katılmaz. Acil hallerde bu süre bir güne indirilebilir. Meclis üyelerine bildirim; kendilerince bildirilen elektronik posta, adrese taahhütlü posta yöntemlerinden biri veya imza karşılığı gündemin teslimi ile yapılır.
(2) Gündemde bulunmayan konular, başkanın veya üyelerin teklifi üzerine üyelerin salt çoğunluğunun kararı ile toplantı sırasında gündeme alınabilir.

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

DUYURU
9.OLAĞAN GENEL KURULU

TOBAV İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu’nun tekrarı (Yenilenmesi) Vakıf Genel
Merkez Yönetim Kurulu’nun 13/05/2019 tarihli 6 no’lu karar gereği.

Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Yardımlaşma Vakfı TOBAV İzmir Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu 10 Haziran 2019 Pazartesi günü Cumhuriyet Bulvarı no 54 Büyük Kardıçalı han. Kat 1/111 Gümrük / İzmir adresinde saat 14:00’de aşağıdaki gündemle yapılacaktır. Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul 17 Haziran Pazartesi günü aynı yer, saat ve gündemde toplanacaktır.

GENEL KURUL GÜNDEMİ

  1. Açılış,Yoklama, Saygı duruşu,
  2. Divan Başkanının seçimi ve divanın oluşturulması,
  3. Yönetim ve Denetim kurulu faaliyet raporlarının okunması,
  4. Bilanço ve Gelir-Gider tablosunun okunması,
  5. Yönetim ve Denetim kurullarının aklanması,
  6. Yönetim ve Denetim kurullarının seçimi,
  7. Dilek ve öneriler
  8. Kapanış.

TOBAV İZMİR ŞUBESİ YÖNETİM KURULU

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.