Yazdır

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11:00’de, aşağıda yazılı gündemleri görüşmek ve karara bağlamak üzere, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki Banvit tesislerinde yapılacaktır.

Pay sahipleri; şirketimiz Olağan Genel Kurul Toplantısına fiziki ortamda veya elektronik ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılabilirler. Genel Kurul sisteminde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalına kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. e-MKK bilgi portalına kaydolmayan ve güvenli elektronik imzaları bulunmayan pay sahipleri veya temsilcilerinin, elektronik ortamda Olağan Genel Kurula katılmaları mümkün değildir.

Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” hükümlerine uygun olarak yükümlülüklerini yerine getirmeleri gerekmektedir.

Genel Kurul toplantısına, Yönetim Kurulu tarafından Merkezi Kayıt Kuruluşu nezdinde kayden izlenen paylar uyarınca oluşturulan Pay Sahipliği Çizelgesi baz alınarak hazırlanan Genel Kurula Katılabilecekler Listesinde yer alan bütün pay sahiplerinin katılma hakkı bulunmaktadır. Gerçek kişi pay sahipleri kimliklerini ibraz etmek suretiyle, tüzel kişi pay sahipleri ise tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili olan kişiler kimlikleriyle beraber toplantıya katılabilecekledir. Gerçek veya tüzel kişi pay sahiplerini temsilen Genel Kurul'a katılacakların ayrıca temsil belgelerini de ibraz etmeleri zorunludur.

Pay Sahipliği Çizelgesi Genel Kurul tarihinden bir gün önce saat 17:00 itibariyle belirleneceğinden, kimliklerini ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri kısıtlamış bulunan yatırımcıların Pay Sahipliği Çizelgesinde yer almak istemeleri durumunda, kimliklerinin ve hesaplarındaki payların Şirkete bildirilmesi yönünde hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara başvurmaları ve en geç Genel Kurul gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar söz konusu kısıtı kaldırmaları gerekmektedir.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda bizzat kendileri iştirak edemeyecek olan pay sahiplerinin, vekaletlerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekalet formunu şirket merkezimiz veya www.banvitas.com adresindeki şirket internet sitemizden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun II.30.1 sayılı “Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”nde öngörülen hususları da yerine getirerek, noterce onaylanmış vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 415. Maddesinin 4. Fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanununun 30. Maddesinin 1. Fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Dolayısıyla pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.

Şirketimizin; SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve ilgili tebliğleri gereğince, Genel Kurul Toplantı gündemi, çağrısı ve vekaletname toplantıdan 21 gün önce, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda, elektronik genel kurul sisteminde, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresindeki şirket merkezinde ve www.banvitas.com adresinde pay sahiplerinin incelemesine sunulacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlenen kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnini Şirketimiz internet sitesinden ulaşılabilir.

Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla,

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.

OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.
2. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.
3.
2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması.
4. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6. 2019 yılı kârının dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde verdiği önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

7. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

8. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.
9. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
10. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.

11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.

12. Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.
13. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.
15. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
16. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

17. Dilek ve görüşler.

18. Kapanış.

VEKALETNAME

Banvit Bandırma Vitaminli Yem San. A.Ş.

Genel Kurul Başkanlığı’na

16 Nisan 2020 Perşembe günü saat 11:00’de, Ömerli Mah. Ömerli Sok. No: 208 Bandırma, Balıkesir, Türkiye adresinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda, beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ............................................................................. vekil tayin ediyorum.

Vekilin (*) :

Adı Soyadı/Ticaret Ünvanı :

TC kİmlik No/Vergi No, Ticaret Sicil ve Numarası ile MERSİS numarası :

(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

 1. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.

 1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında :
 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar:

Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.

Gündem Maddeleri (*)

Kabul

Red

Muhalefet Şerhi

 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı’nın oluşturulması.

 1. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi.

 1. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu’nun özetinin okunması.

 1. 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket’in 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

 1. 2019 yılı kârının dağıtımına dair Yönetim Kurulu'nun, Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde verdiği önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması.

 1. Faaliyet yılı içinde yönetim kurulu üyeliklerinde meydana gelen eksilmeler sebebiyle Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi gereği atanan üyelerin atamalarının genel kurul onayına sunulması ve karara bağlanması.

 1. Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi.

 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince “Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için Ücret Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin yıllık ücretlerinin belirlenmesi.

 1. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin teklifin görüşülerek karara bağlanması.

 1. Şirket'in 2019 finansal yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2020 finansal yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın görüşülerek karara bağlanması.

 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2019 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

 1. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2019 yılı içerisinde ilişkili taraflar ile yapılan işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.

 1. Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahipleri, Yönetim Kurulu Üyeleri, idari sorumluluğu bulunan yöneticiler ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınları tarafından Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri Madde 1.3.6 kapsamında 2019 yılı içinde yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.

 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395/1 ve 396. maddelerinde düzenlenen izinlerin verilmesi.

 1. Dilek ve görüşler.

 1. Kapanış.

(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

 1. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
 1. Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
 2. Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
 3. Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR

Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

 1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
 1. Tertip ve serisi: *
 2. Numarası (Grubu): **
 3. Adet-Nominal değeri:
 4. Oyda imtiyaz olup olmadığı:
 5. Hamiline-Nama yazılı olduğu: *
 6. Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

(*) Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

(**)Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

 1. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI (*)

TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:

Adresi:

(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

İMZASI