Yazdır
ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

T.D.B. Antalya Diş Hekimleri Odası’nın 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN01128625
Şehir : Antalya
Yayınlandığı Gazeteler

ANTALYA SON HABER 14.02.2020
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
Gazetenin Sitesine Git
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Konusu
:
T.D.B. Antalya Diş Hekimleri Odası’ nın 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı daveti
Tebligat Muhatabı
:
Oda üyeleri, İlgili kişiler
Toplantı Tarihi
:
18.04.2020 10:00

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği 5. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul toplantılarının 07/06/2005 tarihli ve 5362 sayılı Kanuna ve ana sözleşmelerine uygun olarak yapılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Genel kurul toplantıları ve çağrı:
"Madde 5 - Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının olağan genel kurul toplantıları yönetim kurulu tarafından yapılacak çağrı üzerine, dört yılda bir olmak üzere,
a) Oda genel kurulları Ocak, Şubat ve Mart aylarında,
b) Birlik genel kurulları Mayıs ayında,
c) Federasyon genel kurulları Haziran ayında,
d) Konfederasyon genel kurulu Eylül ayında,
Kuruluşun merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul toplantıları, üye sayısına uygun büyüklükte salonda yapılır.
Yönetim kurulu kanuni şartları yerine getirmek suretiyle usulüne uygun şekilde genel kurulları zamanında yapmakla mükelleftir. Yönetim kurulu kendi takdir ve tespitleri ile genel kurul sürelerini Kanunda yazılı hükümlerin dışında tespit ve ilan edemez. Genel kurul toplantısını zamanında yapmayan esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşlarının genel kurul işlemleri, odalarda bağlı olduğu birlik, birlik ve federasyonlarda Konfederasyon, Konfederasyonda ise Bakanlık tarafından görevlendirilecek üç kişilik kurul tarafından yürütülür ve görevlendirmeden sonraki iki ay içinde genel kurul yapılır.
Genel kurul toplantılarının yeri, tarihi, saati ve gündemi toplantıdan en az onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasında yayınlanır. Ayrıca, oda ve birliklerce mahalli olarak günlük veya haftalık yayınlanan bir gazetede, gazete çıkmayan yerlerde ise teamüle göre ilan olunur. Federasyon ve Konfederasyon genel kurul toplantıları Türkiye genelinde yayınlanan bir gazetede ilan olunur. Genel kurula sunulacak raporlar toplantıdan onbeş gün önce ilgili esnaf ve sanatkar meslek kuruluşunun Bakanlık e-esnaf ve sanatkar veri tabanındaki sayfasından üyelerinin bilgilerine sunulur ve kuruluşun merkezinde ayrıca incelemeye açık tutulur. Genel kurul toplantısından, bir üst kuruluş yazılı olarak onbeş gün önce haberdar edilir.
Esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları, kuruluş genel kurullarını kuruluş tarihinden sonraki doksan gün içinde yaparlar."

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

ANTALYA DİŞ HEKİMLERİ ODASI GENEL KURUL İLANI


T.D.B. Antalya Diş Hekimleri Odası’ nın 18.Olağan Genel Kurul Toplantısı; Aşağıda belirtilen yer, tarih ve gündemle yapılacaktır.

Tüm üyelerimizin katılımının 3224 sayılı Türk Dişhekimleri Birliği Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca zorunlu olduğu ilanen duyurulur.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
Odamız 18. Seçimli Olağan Genel Kurulu'nun 18 Nisan -19 Nisan 2020 (gerekli çoğunluk sağlanamazsa 25-26 Nisan 2020) tarihlerinde aşağıdaki gündemle yapılmasına;
18. Seçimli Olağan Genel Kurul Gündemi
18 Nisan 2020 Cumartesi - Saat 10:00

1- Açılış

2- Divan seçimi

3- Saygı duruşu

4- Yönetim Kurulu adına Başkan'ın konuşması

5- Konukların konuşmaları

6- Raporların okunması

a) Çalışma Raporu'nun okunması
b) Mali Raporlar'ın okunması
c) Denetleme Kurulu Raporları'nın okunması

7- Raporlar'ın görüşülmesi

8- Yönetim Kurulu ve Raporlar'ın ibra edilmesi

9- Yeni dönem Tahmini Bütçesi'nin okunarak karara bağlanması

10- Oda için gerekli taşınmazların satın alınması veya kiralanması, mevcut taşınmazların satılması veya kiraya verilmesi konularında Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

11- Oda organlarında görev alacaklara verilecek ödeneklerin tesbiti

12- Oda Yönetim Kurulu'nda görev alacaklara hayat sigortası yaptırılması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

13- Yeni döneme ilişkin dilek ve öneriler

14- Seçime katılacak adayların belirlenmesi ve açıklanması

a) Yönetim Kurulu
b) Denetleme Kurulu
c) Disiplin Kurulu
d) Türk Diş Hekimleri Birliği Delegeleri

19 Nisan 2020 Pazar - Saat 09:00-17:00 Seçim
18. Olağan Genel Kurul Toplantısı Organ Seçimleri
Tarih : 18 Nisan 2020 Cumartesi Tarih : 19 Nisan 2020 Pazar
Saat :10:00 Saat : 09:00-17:00
Yer :TDB Antalya Diş Hekimleri Odası Yer : TDB Antalya Diş Hekimleri Odası
Meltem Mah. Meltem Bulv.3808 Sk. Meltem Mah. Meltem Bulv. 3808 Sk.
12/7 ANTALYA 12/7 ANTALYA

Gerekli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 18.Olağan Genel Kurul toplantısı 25 Nisan 2020 Cumartesi günü aynı saat ve gündemle; seçimlerde oy kullanma işlemi ise 26 Nisan 2020 tarihinde saat 09:00-17:00 arası Antalya Diş Hekimleri Odası Seminer Salonunda yapılacaktır.
3224 sayılı T.D.B. Kanunu Madde 39.- Oda veya Birlik Genel Kurullarının seçimle ilgili toplantılarına üye veya Birlik Genel Kurullu delegelerinin katılmaları veya oy kullanmaları zorunlu olup, geçerli bir mazereti olmaksızın bu toplantılara katılmayan, katılsa bile oy kullanmayanlar Oda Başkanları tarafından o yıl uygulanan en yüksek muayene ücreti kadar para cezası ile cezalandırılırlar. Birlik Genel Kurul Delegeleri de iki dönem geçmedikçe Birlik Genel Kurulu delegeliklerine seçilemezler.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.