Yazdır
LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Vergi ve ceza ihbarnamelerinin tebliği

LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
BİK İlan No : ILN00479500
Şehir : Mersin
Yayınlandığı Gazeteler

HAKİMİYET 14.11.2016
Gazetenin Diğer Aktif İlanları
TEBLİGAT İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Tebligat Muhatabı
:
Kamuoyu

Adalet Bakanlığı Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 49. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Amaç:
Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam:
Madde 2 - (1) Bu Yönetmelik; yargı mercileri, 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar, (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile il özel idareleri, belediyeler, köy hükmi şahsiyetleri, barolar ve noterler tarafından yapılacak tüm tebligat işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Adresin meçhul olması:
Madde 48 - (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca kendisine tebligat yapılamayan, tebliğ memuru tarafından adresi tespit edilemeyen, adres kayıt sisteminde de yerleşim yeri adresi bulunmayan kişinin adresinin tespiti için tebligatı çıkaran merci tarafından adres araştırması yapılır.
(2) Tebligatı çıkaran merci, muhatabın adresini öncelikle resmi veya özel kurum ve dairelerden, bunlardan sonuç alınamadığı takdirde kolluk vasıtasıyla araştırabilir ve tespit ettirebilir. Yapılan araştırmalara rağmen muhatabın adresinin tespit edilememesi halinde adres meçhul sayılır.
(3) Adresi meçhul olanlara tebligat ilanen yapılır.
(4) İlanen tebligat, bu maddedeki usuller izlendikten sonra başvurulacak son çaredir.

İlanen tebligat usulü:
"Madde 49 - (1) İlanen tebliğ, 48 inci madde gereğince ilgili merciin sebebini göstermek suretiyle vereceği karar üzerine aşağıdaki şekilde yapılır:
a) İlan, kendisine tebliğ yapılacak kişinin en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabilecek ve varsa tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazetede ve elektronik ortamda Basın İlan Kurumu vasıtasıyla yapılır. Muhatabın en güvenilir bir şekilde öğrenmesini sağlayabileceği umulan gazete, tebliği çıkaran merciin bulunduğu yerde yayımlanan bir gazete ise, ayrıca bir diğer gazete ile ilan yapılmaz.
b) Tebliğ olunacak evrak ve ilan sureti bir ay süreyle tebliği çıkaran mercide herkesin kolayca görebileceği bir yere asılır.
c) Merci, gerekirse, ikinci defa ilan yapılmasına karar verebilir. İkinci ilan da (a) ve (b) bendi hükümlerine göre yapılır. İki ilan arasındaki süre bir haftadan az olamaz. İkinci ilan, gerekiyorsa yabancı ülke gazeteleriyle de yaptırılabilir.
(2) Adresi yabancı ülkede bulunanlara ilan yoluyla tebliğ yapılmasını gerektiren hallerde, tebliği çıkaran merci, tebliğ olunacak evrak ile ilan suretlerini yabancı ülkede bulunan kişinin varsa bilinen en son adresine, ayrıca, iadeli taahhütlü mektupla gönderir ve posta makbuzunu dosyasında saklar."

İlanın yaptırılması:
"Madde 50 -
(1) İlan, tebliği çıkaran merci tarafından masrafı 8(*) inci maddeye göre ilgilisinden alınarak 49 uncu madde gereğince yayımlattırılır.
(2) İlan yabancı bir ülke gazetesiyle yayımlanacak ise 38(**) ila 41(***) inci madde hükümleri de kıyasen uygulanır."

(*) Ücret ve masrafların peşin ödenmesi:
Madde 8 - (1) Tebligatın yapılmasını isteyen, aksine bir hüküm bulunmadıkça 6 ncı madde gereğince hazırlanan tarifede belirtilen ücreti veya 7 nci madde gereğince verilecek zorunlu masrafları peşin olarak öder. Tebligat masrafları kesin olarak belirlenemez ise avans olarak alınır ve daha sonra mahsubu yapılarak bakiyesi iade edilir.
(2) Tebliği çıkaracak merci tarafından belirlenen süre içinde gerekli masrafın verilmemesi halinde talepten vazgeçilmiş sayılır. Haklı sebeplerden dolayı bu süreye uyulmaması halinde yeni bir süre verilir.
(3) Adli yardımdan faydalananların, birinci fıkra gereğince vermeleri gereken ücret veya masraflar, ileride haksız çıkacak taraftan alınmak üzere ilgili mercilerce ödenir.
(4) Yabancı elçilik ve konsolosluklardan gönderilen evraka ait ücret veya masrafın bu elçilik veya konsolosluklardan talep edilebilmesi, anlaşma hükümlerine ve mütekabiliyet esaslarına tabidir.
(5) Yabancı ülkelerde yapılacak tebligat ücretleri, 39 uncu madde gereğince yayımlanacak tebliğ esaslarına göre tebliği çıkaran merci tarafından alınır.

(**) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat:
Madde 38 - (1) Yabancı ülkelerde bulunanlara tebliğ olunacak evrak, tebligatı çıkaran merciin bağlı bulunduğu bakanlık aracılığıyla Dışişleri Bakanlığına, oradan da o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilir.
(2) Dışişleri Bakanlığının aracılığına gerek görülmeyen hallerde, tebligat evrakı bakanlıklarca doğrudan o yerdeki Türkiye Büyükelçiliğine veya başkonsolosluğuna gönderilebilir.
(3) Dışişleri Bakanlığı ve tebliği çıkaran merciin bağlı olduğu bakanlık tebliğ evrakını, 39, 40, 41, 43 ve 47 nci madde hükümlerine göre düzenlenip düzenlenmediği yönünden inceler, varsa yanlışlık ve eksiklikleri düzelttirir veya tamamlattırır.

(***) Müddet tayini:
Madde 41 - (1) Yabancı ülkelere gönderilecek olan ve belirli bir günü içeren tebliğ evrakının, tebliği çıkaran merci tarafından, belirlenen günden en az üç ay önce ilgili bakanlığa gönderilmesi gerekir.


http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/01/20120125-7.htm

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni
MERSİN VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
LİMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
S.N. Vergi No TC Kimlik No Soyad Ad Adres Vergi Dönemi Ana Vergi Kodu Ana Takip Dosya No Takip Dosya No Tutar
523 ********** ********** TÜYSÜZ MUSTAFA SAĞLIK MAH 273 SOKAK 61 MERSİN 200112200112 0015 20041117665000131885 20041117145000131885 2.659,75
524 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201111201111 0071 20160304665090000003 20160304145090000098 1.129.876,09
525 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201110201110 0071 20160304665090000003 20160304145090000076 509.728,48
526 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201102201102 0071 20160304665090000003 20160304145090000084 419.672,80
527 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201201201201 0015 20160304665090000004 20160304145090000171 361.470,82
528 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201103201103 0071 20160304665090000003 20160304145090000118 301.712,84
529 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201012201012 0071 20160304665090000003 20160304145090000074 185.106,79
530 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201010201010 0071 20160304665090000002 20160304145090000054 156.325,64
531 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201201201212 9121 20160304665090000004 20160304145090000131 154.097,00
532 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201201201212 9121 20160304665090000004 20160304145090000161 143.080,00
533 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201101201112 4218 20160304665090000003 20160304145090000102 118.919,42
534 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201101201112 4218 20160304665090000004 20160304145090000149 118.919,42
535 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201101201112 4218 20160304665090000005 20160304145090000176 118.919,42
536 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201101201112 4218 20160304665090000006 20160304145090000178 118.919,42
537 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201101201101 0071 20160304665090000003 20160304145090000108 107.880,35
538 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201010201010 0071 20160304665090000002 20160304145090000046 88.226,05
539 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201012201012 0071 20160304665090000002 20160304145090000056 81.569,65
540 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201009201009 0071 20160304665090000002 20160304145090000017 76.049,09
541 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201112201112 0071 20160304665090000004 20160304145090000125 73.931,42
542 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201104201104 0071 20160304665090000003 20160304145090000120 67.687,93
543 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201011201011 0071 20160304665090000002 20160304145090000030 62.274,88
544 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201011201011 0071 20160304665090000002 20160304145090000023 50.142,02
545 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201202201202 0015 20160304665090000004 20160304145090000159 32.335,19
546 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 200901200912 3074 20160304665090000004 20160304145090000140 11.920,50
547 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201011201011 0003 20160304665090000002 20160304145090000025 6.123,17
548 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201009201009 0003 20160304665090000002 20160304145090000008 4.804,06
549 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 200901200912 9136 20160304665090000002 20160304145090000035 4.087,80
550 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201112201112 0003 20160304665090000004 20160304145090000137 3.684,89
551 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201111201111 0003 20160304665090000003 20160304145090000061 3.637,60
552 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201004201006 0033 20160304665090000003 20160304145090000080 3.550,95
553 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201110201110 0003 20160304665090000003 20160304145090000077 2.953,90
554 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201010201010 0003 20160304665090000002 20160304145090000021 2.789,72
555 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201201201201 0003 20160304665090000004 20160304145090000156 2.685,18
556 ********** ********** TUNCAL FUNDA BATIKENT MAH/ GENÇ SİT B BLK 1 2 MERSİN 201202201202 0003 20160304665090000004 20160304145090000150 2.271,39
557 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200701200712 0010 20151016665090000001 20151016145090000004 81.941,18
558 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200804200804 0003 20151016665090000001 20151016145090000010 49.050,06
559 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200704200706 0033 20151016665090000001 20151016145090000007 25.998,58
560 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200701200703 0033 20151016665090000001 20151016145090000002 21.531,15
561 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200703200703 0015 20151016665090000001 20151016145090000011 11.236,55
562 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200704200704 0015 20151016665090000001 20151016145090000008 11.180,72
563 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200705200705 0015 20151016665090000001 20151016145090000006 10.746,79
564 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200706200706 0015 20151016665090000001 20151016145090000003 10.584,31
565 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200707200707 0015 20151016665090000001 20151016145090000001 10.068,35
566 ********** ********** YAZILI NADİR KORKUTREİS MAH. STRAZBURG CAD. 9 10 ÇANKAYA ANKARA 200707200709 0033 20151016665090000001 20151016145090000005 7.692,28
567 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199901199903 0033 20090929665030000021 20090929145030000021 14.064,68
568 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199811199811 0015 20090929665030000023 20090929145030000023 12.370,08
569 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199812199812 0015 20090929665030000024 20090929145030000024 7.994,16
570 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199902199902 0015 20090929665030000027 20090929145030000027 7.030,44
571 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199904199906 0033 20090929665030000022 20090929145030000022 4.894,96
572 ********** ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199906199906 0015 20090929665030000028 20090929145030000028 3.007,24
573 ********** YEŞİL ALİ FUATMOREL MAH. 28127 SK. 34 1 YENİŞEHİR MERSİN 199907199907 0015 20090929665030000031 20090929145030000031 2.941,08
574 ********** ********** YILMAZ MURAT BAĞCILAR MAH. 2072 SK. 12 TOROSLAR MERSİN 201310201310 0015 20150504665090000003 20150504145090000054 16.761,01
575 ********** ********** YILMAZ MURAT BAĞCILAR MAH. 2072 SK. 12 TOROSLAR MERSİN 201308201308 0015 20150504665090000003 20150504145090000034 6.849,93
576 ********** ********** YILMAZ MURAT BAĞCILAR MAH. 2072 SK. 12 TOROSLAR MERSİN 201309201309 0015 20150504665090000003 20150504145090000051 6.594,74
577 ********** ********** YILMAZ MURAT BAĞCILAR MAH. 2072 SK. 12 TOROSLAR MERSİN 201307201307 0015 20150504665090000003 20150504145090000036 5.468,12
578 ********** ********** YILMAZ MURAT BAĞCILAR MAH. 2072 SK. 12 TOROSLAR MERSİN 201201201212 0010 20150504665090000003 20150504145090000058 3.950,29
579 ********** ********** YÖNTEM KENAN M PALMİYE MAH. 1214 SK. 6 6 YENİŞEHİR MERSİN 201101201112 4210 20150602665090000002 20150602145090000018 11.154,29
580 ********** ********** YÖNTEM KENAN M PALMİYE MAH. 1214 SK. 6 6 YENİŞEHİR MERSİN 201001201012 0010 20150602665090000002 20150602145090000017 4.925,97
581 ********** ********** YÖNTEM KENAN M PALMİYE MAH. 1214 SK. 6 6 YENİŞEHİR MERSİN 201101201112 0010 20150602665090000004 20150602145090000059 3.389,13
582 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200211200211 0015 20120321665090000014 20120321145090000014 58.748,90
583 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200201200212 0010 20120321665090000024 20120321145090000024 22.653,84
584 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200201200212 3074 20120321665090000018 20120321145090000018 15.753,49
585 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200212200212 0015 20120321665090000015 20120321145090000015 12.211,28
586 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200210200212 0033 20120321665090000079 20120321145090000079 9.431,22
587 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200401200412 0010 20120321665090000023 20120321145090000023 6.595,89
588 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200211200211 0015 20120321665090000041 20120321145090000041 6.335,89
589 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200304200304 0003 20120321665090000021 20120321145090000021 5.826,75
590 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200303200303 0015 20120321665090000016 20120321145090000016 4.779,79
591 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200301200312 0010 20120321665090000022 20120321145090000022 4.514,65
592 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200210200210 0015 20120321665090000042 20120321145090000042 4.025,87
593 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200210200210 0015 20120321665090000057 20120321145090000057 4.025,87
594 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200207200209 0033 20120321665090000081 20120321145090000081 3.975,55
595 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200207200209 0033 20120321665090000082 20120321145090000082 3.975,55
596 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200207200207 0015 20120321665090000061 20120321145090000061 3.518,40
597 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200404200406 0033 20120321665090000068 20120321145090000068 3.190,14
598 ********** ********** YÜKSEL ABDULGA Ş.SÜMER MAH 5779 SK 13 MERSİN 6829 200305200305 0015 20120321665090000037 20120321145090000037 2.302,53

Yukarıda adı soyadı veya ünvanı geçen mükelleflere ödeme emirleri bilinen adreslerinde tebliğ edilememiştir. İlgililerin iş bu ilan yazısının askıya çıkarıldığı tarihi izleyen 15. (onbeşinci) gün ilan tarihi olarak kabul edilip, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri halinde yerinde, taahütlü mektup veya telgrafta adres bildirilmeleri halinde, kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı, ilan tarihinden başlayarak 1 ay içerisinde ne vergi dairesine müracaat etmiş ne de adresini bildirmiş olanlara 1 ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılır. Dava açma süresi tebliğ tarihinden itibaren 7 gündür.

İLAN OLUNUR.

Not
İlgili kanuni dayanağı mucibince gazete yayım yükümlülüğü yerine getirilmek suretiyle aleniyet kazanmış olan işbu resmi ilanın elektronik ortamda duyurulan metni içerisinde yer alan gerçek kişilere ilişkin özel bilgiler ilgili kişilerin haklarına halel gelmemesi adına, kişisel verilerin korunmasının temini için gizlenmiştir.