Yazdır
EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Edirne İl Özel İdaresine ait 8 araç ve kullanılmayan malzeme satılacaktır

EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

Kurumun/Kuruluşun Aktif İlanları // Kurumun/Kuruluşun Arşiv İlanları // Kurumun/Kuruluşun Tüm İlanları
Künye ve Kayıt Bilgileri İlanın Kanuni Dayanağı
İHALE İLANI ÖZET BİLGİLERİ
Niteliği, Türü ve Miktarı
:
Edirne il özel idaresine ait aşağıda plakaları, modelleri, muhammen bedelleri, geçici teminatı, güvence bedeli, ihale günü ve saati belirtilen kamu taşınırı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif(artırma) usulünce satılacaktır.
İhale ve Teklif Açma Tarihi
:
03.07.2019 11:00
İhalenin Yapılacağı Yer / Başvuru Adresi
:
Edirne İl Özel İdaresi Binası İl Encümeni Salonunda yapılacaktır.
İhale Usulü
:
2886 Sayılı Dik, Açık Teklif Usulü
İhale Türü
:
Satış

2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu (4734 s. Kamu İhale K. kapsamında yer alan işlerin ihalelerinde Devlet İhale K. hükümleri uygulanmaz.)nun 17. maddesi hükmü mucibince yayınlanmıştır.

Kapsam:
Madde 1 -
Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.
Birinci fıkrada sayılan daire ve idarelere bağlı döner sermayeli kuruluşlar ile özel kanunlarla veya özel kanunların vermiş olduğu yetkiyle kurulmuş bulunan fonların yukarıda belirtilen işlerinin nasıl yapılacağı Maliye Bakanlığınca hazırlanarak Bakanlar Kurulunca çıkarılacak yönetmelikte belirtilir.
________________________________________________________________________________
İhalenin İlanı:
Madde 17 -
İhale konusu olan işler aşağıdaki esas ve usullere göre isteklilere ilan yoluyla duyurulur:
1. İhalenin yapılacağı yerdeki ilanlar:
a) Günlük gazete çıkan yerlerde ihaleler, ihalenin yapılacağı yerde çıkan gazetelerde en az bir gün aralıkla yayınlanmak suretiyle iki defa duyurulur.
Gazete ile yapılacak ilk ilan ile ihale günü arası 10 günden, son ilan ile ihale günü arası 5 günden az olamaz.
b) Günlük gazete çıkmayan yerlerdeki ihalelerde ilan, bu fıkranın (a) bendindeki süreler içinde ilgili idare ile hükümet ve belediye binalarının ilan tahtalarına asılacak yazılar ve belediye yayın araçları ile yapılır. Bu işlemler bir tutanakla belgelenir. Bu yerlerde en çok 7 gün aralıklarla gazete çıkıyorsa ayrıca gazete ile bir defa ilan yapılır.
2. Diğer şehirlerde yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli her yıl Genel Bütçe Kanunu ile belirlenecek miktarı aşan ihale konusu işler (1) numaralı fıkraya göre yapılacak ilanlardan başka, trajı göz önüne alınarak ili Basın - İlan Kurumunca tespit olunacak günlük gazetelerden birinde, ihale tarihinden an az 10 gün önce bir defa daha ilan edilir.(*)
3. Resmi Gazete ile yapılacak ilanlar:
Tahmin edilen bedeli (2) numaralı fıkra uyarınca belirlenecek miktarın üç katını aşan ihale konusu işler, ihale tarihinden en az 10 gün önce bir defada Resmi Gazete’de ilan edilir.(**)
4. İdareler, işin önem ve özelliğine göre bu ilanları yurt içinde ve yurt dışında çıkan başka gazeteler veya öteki yayın araçları ile de ayrıca yayınlatabilirler.
5. Pazarlık usulü ile yapılacak ihaleler için idareler, ilan yapıp yapmamakta serbesttirler.
________________________________________________________________________________
İlanlarda bulunması zorunlu hususlar:
Madde 18 -
İlanlarda aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a) İhale konusu olan işin niteliği, yeri ve miktarı,
b) Şartname ve eklerinin nereden ve hangi şartlarla alınacağı,
c) İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı,
d) Varsa tahmin edilen bedel ve geçici teminat miktarı,
e) İsteklilerden aranılan belgelerin neler olduğu,
f) Kapalı teklif usulüyle yapılacak ihalelerde, tekliflerin hangi tarih ve saate kadar nereye verileceği.
________________________________________________________________________________
Şartname ve eklerinde değişiklik halinde ilan:
Madde 19 -
İlan yapıldıktan sonra şartname ve eklerinde değişiklik yapılamaz. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilanlar geçersiz sayılır ve iş yeniden aynı şekilde ilan olunur.
________________________________________________________________________________
İlanın uygun olmaması:
Madde 20 -
17 ve 18 inci maddelerdeki hükümlere uygun olmayan ilanlar geçersizdir. Bu durumda ilan yenilenmedikçe ihale yapılamaz.
İlanların geçersizliği ihale yapıldıktan sonra anlaşılırsa, ihale veya sözleşme feshedilir. Ancak, işde ivedilik ve ihalede Devletin yararı varsa, ihale ve sözleşme Maliye Bakanlığının uygun görüşü ve birinci derece ita amirinin onayı ile geçerli sayılabilir.
İhalenin veya sözleşmenin bozulması halinde, müteahhit veya müşterinin fesih tarihine kadar yapmış olduğu gerçek masrafları ile, varsa, tahakkuk etmiş hakedişleri verilir.
________________________________________________________________________________
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2886.pdf

BASIN İLAN KURUMU Mevzuatına Git »

İlan Metni

T.C.
EDİRNE
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN İLAN

Edirne il özel idaresine ait aşağıda plakaları, modelleri, muhammen bedelleri, geçici teminatı, güvence bedeli, ihale günü ve saati belirtilen kamu taşınırı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık Teklif(artırma) usulünce satılacaktır.

S.NO MARKA CİNSİ MODELİ PLAKA NO MUAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT GÜVENCE BEDELİ İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Mitsubishi Pick-up 1999 22 AG 198 7.500,00 TL 225,00 TL 750,00 TL 03.07.2019 11:00
2 Tata Pick-up 2010 22 HF 620 10.000,00 TL 300,00 TL 1000,00 TL 03.07.2019 11:05
3 Tata Pick-up 2010 22 HF 920 12.000,00 TL 360,00 TL 1200,00 TL 03.07.2019 11:10
4 Man Çekici(Tır) 1996 22 HP 252 20.000,00 TL 600,00 TL 2000,00 TL 03.07.2019 11:15
5 Çukurova Las.Tek Yükleyici 1993 93-31015 20.000,00 TL 600,00 TL 2000,00 TL 03.07.2019 11:20
6 Komatsu Greyder 1986 86-21356 30.000,00 TL 900,00 TL 3000,00 TL 03.07.2019 11:25
7 Komatsu Greyder 1986 86-21357 50.000,00 TL 1500,00 TL 5000,00 TL 03.07.2019 11:30
8 Komatsu Greyder 1986 86-21137 50.000,00 TL 1500,00 TL 5000,00 TL 03.07.2019 11:35
9 Kullanılmayan İhtiyaç Fazlası Malzeme - - - 30.000,00 TL 900,00 TL 3000,00 TL 03.07.2019 11:40


1- Kamu taşınırının ihalesi yukarıda belirtilen gün ve saatte Edirne İl Özel İdaresi Binası İl Encümeni Salonunda yapılacaktır.
2- Satışa çıkarılan taşınırlar İl Özel İdaresi Atölye sahasında ve ihale şartnamesi İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde görülebilir ve şartnameler 100,00 TL bedel karşılığında alınabilir.
3- Satış İçin tespit edilen muhammen bedel KDV hariç olarak belirtilmiştir.
4- Satışa çıkarılan araç ve iş makineleri için muhammen bedel üzerinden %18 KDV alınacaktır.
5- İhale geçici teminatı muhammen bedelin %3 ü, güvence bedeli ise muhammen bedelin % 10 u oranında hesaplanmıştır. İhale ile ilişkisi kalmayan isteklilere geçici teminatı ve güvence bedeli iade edilecektir.
6- Satış bedeli üzerinden Binde 5,69 ihale karar pulu İdare hesabına yatırılacaktır.
7- İhaleye katılacak isteklilerden aşağıdaki belgeler istenecektir:
a-Yasal yerleşim yerini gösterir belge (İkametgah belgesi veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı adres belgesi)

b-Tebligat için adres beyanı,

c-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

d-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişinin ortakları, üyeleri ve kurucuları tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicili Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

e-Vekaleten ihaleye gireceklerin noter tasdikli vekaletname örneği ile imza sirküleri,

f-Geçici teminat, güvence makbuzu veya teminat mektubu (Nakit olarak yatırılacak, Geçici Teminat ve güvence bedeli için EDİRNE İl Özel İdaresiTR64 0001 2009 3350 0007 0000 01 IBANnolu Halk Bankası Edirne Şubesine yatırılacaktır. Geçici Teminat Banka Teminatı olarak verildiği takdirde teminat mektubunun 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 27. Maddesine göre düzenlenmiş veya süresiz olması gerekmektedir.),

g-Tüzel kişilerin, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri mesleki kuruluştan, İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

h-İhaleye katılacak olanlar ihalesine katılacakları taşınırı mahallinde görüldüğüne, mevcut haliyle kabul edildiğine ve satın alındıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep edilmeyeceğine dair İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden “makina görme belgesi” .

ı-İhale dokümanı satın aldıklarına dair belge,
İhale dokümanı her gün mesai saatlerinde Edirne İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü İstasyon Mah. Talat Paşa Cad. No:55/1Merkez/Edirne adresinde görülebilecek olup 100,00- TL.Bedel karşılığında satın alınacaktır. İhaleye katılacak olan isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Doküman satın alacak isteklilerin doküman bedelini Edirne İl Özel İdaresinin Halk Bankası Edirne şubesindeki TR64 0001 2009 3350 0007 0000 01 IBAN nolu hesabına yatırması gerekmektedir.
Doküman satın almak üzere yatırılan bedel karşılığında alınacak banka dekontunun açıklama bölümüne satın alınacak araca ait plaka veya ilan sıra no ile araç modeli bilgileri mutlaka yazılacaktır.
8- İsteklilerin, idarece istenilen belgeler ile geçici teminatları her satış için ayrı olarak tanzim edip dosya halinde en geç ihale tarih ve saatine kadar İhale Komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
9- Posta yoluyla ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
10- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.